Łukasz Lewkowicz: Euroregióny na poľsko-slovenskom pohraničí

Cieľom tejto publikácie bola politologická analýza organizácie a fungovania euroregiónov na spoločnom pohraničí Poľska a Slovenska. Nachádzajú sa v nej teoretické úvahy o dôležitosti euroregionálnej spolupráce v kontexte európskej integrácie. Publikácia predstavuje formy, rozsah a výsledky cezhraničnej spolupráce, ako aj historickú, štrukturálnu a funkčnú analýzu poľsko-slovenských euroregiónov. Výskumu boli podrobené tri roviny spolupráce v rámci doterajšieho fungovania euroregiónov: spoločensko-kultúrna, hospodárska a ekologická rovina s ohľadom na projekty uskutočnené výlučne poľskými a slovenskými partnermi.

Viac informácií: wydawnictwo.umcs.lublin.pl/index2.php?id=292


Dušan Segeš: Dvojkríž v siločiarach Bieleho orla (prekl. Partnerzy czy petenci?)

Cieľom prezentovanej práce je objasniť nazeranie poľskej exilovej vlády v Londýne na slovenskú otázku za druhej svetovej vojny. Na objasnenie termínu slovenská otázka poznamenávam hneď v úvode, že je širším pojmom, pod ktorým zahŕňam viacero tém súvisiacich so slovenským aspektom poľskej zahraničnej politiky. Prvorado ide o kontakty poľského ministerstva zahraničných vecí so slovenskými politikmi, monitorovanie aktivít slovenských krajanských spolkov a organizácií v Spojených štátoch amerických poľskými zastupiteľskými úradmi, analýzu vnútropolitickej situácie na Slovensku a rôzne formy poľských federačných plánov povojnového usporiadania stredovýchodnej Európy, v ktorých figurovalo Slovensko v rôznych podobách a konšteláciách.

Viac informácií: www.kubon-sagner.de/opac.html?record=4921630


Martin Lacko: Proti Poľsku (prekl. Dwuramienny krzyż w cieniu swastyki)

S podtitulom Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády


Jednou z najvýraznejších udalostí na prahu obdobia neslobody bola účasť Slovenska vo vojne proti Poľsku. Do protipoľského ťaženia v septembri 1939 zmobilizovala ľudácka vláda viac než 50 tisíc mužov. Priamych bojov sa však Slováci zúčastnili len ojedinele, v prvý septembrový týždeň.

Slovenská republika sa týmto stala jediným spojencom Nemecka v protipoľskej vojne, čím svojou mierou prispela k začiatku druhej svetovej vojny a súčasne sa skompromitovala v očiach demokratických veľmocí. Na druhej strane bola účasť Slovenska vo vojne i reakciou na predchádzajúcu expanzívnu politiku Poľska, ktoré sa v roku 1938 snažilo o anexiu časti Slovenska a vytvorenie spoločnej hranice s hortyovským Maďarskom. Marxistická propaganda takisto zamlčovala fakt, že intervenčné slovenské jednotky boli vo viacerých ukrajinských, rusínskych i bývalých slovenských obciach pohraničia ich obyvateľstvom srdečne vítané.

Viac informácií: www.druhasvetova.sk/OLD/view.php?cisloclanku=2008010006

Celá publikácia: www.upn.gov.sk/publikacie_web/proti-polsku.pdf

FaLang translation system by Faboba