Aktuality

Nauka języka ojczystego w otoczeniu obcojęzycznym i obcokulturowym jest szczególnie trudna i stanowi wyzwanie nie tylko dla dzieci, ale i dla ich rodziców. Wydawnictwo językowe PROLOG Publishing przygotowało nową pozycję edukacyjną, mającą stanowić pomoc dla rodziców najmłodszych maluchów, które jeszcze nie uczęszczają do szkoły.   Jest nią PAKIET EDUKACYJNY Gwiazdka z nieba, przeznaczony dla dzieci dwujęzycznych w wieku od 1 do 3 lat. Adresatem są dzieci, które swoją przygodę z językiem polskim rozpoczynają w warunkach domowych w otoczeniu obcokulturowym i obcojęzycznym.   PAKIET EDUKACYJNY GWIAZDKA Z NIEBA to: - 5 książek (Książka, Zeszyt ćwiczeń, Kolorowanka, Piosenki Gwiazdki, Wskazówki dla rodziców) - 1 maskotka, 1 plakat - 80 nagrań z polskimi rymowankami i piosenkami dla dzieci na dwóch płytach CD W trakcie zabawy dziecko poznaje biernie około 500 słów, natomiast aż 100 potrafi używać aktywnie. Więcej informacji na temat Pakietu można znaleźć klikając w link www.prezi.com/view/ROc4WGEuFMSSsW5DnmOR/   Zamówić Pakiet można bezpośrednio na stronie wydawnictwa http://www.prologpublishing.com/pakiet-edukacyjny-gwiazdka-z-nieba.html    

  Józef Piłsudski, architekt nezávislosti roku 1918 a jeden z najväčších štátnikov dejín Poľska, sa narodil 5. decembra 1867 v Zułowe vo vilniuskom regióne. Jeho politické zásluhy a koncepcie sú dodnes v Poľsku zdrojom inšpirácie pre politikov a živých sporov medzi publicistami a historikmi. Opätovné získanie nezávislosti Poľska v roku 1918 bolo výsledkom snahy niekoľkých pokolení Poliakov a práce mnohých politických centier. Za otca 2. Poľskej republiky je považovaný práve Józef Piłsudski, tvorca légií a prvý Náčelník štátu. 5. decembra oslavujeme 150. výročie jeho narodenia. Piłsudski pochádzal zo zemianskej rodiny, v ktorej bol vychovávaný k tradíciám nezávislosti. K politickým aktivitám sa dostal ešte počas štúdia v Charkove, z ktorého bol vylúčený za účasť v študentských protestoch v roku 1885. O dva roky neskôr bol Piłsudski zadržaný za účasť v sprisahaní, ktorého cieľom malo byť zvrhnutie Alexandra III. Bol odsúdený na 5 rokov vyhnanstva na Sibíri. Onedlho po návrate z vyhnanstva vstúpil Piłsudski do Poľskej socialistickej strany. Ako jedeného z vodcov strany ho opätovne zadržali ruskí predstavitelia, a dostal sa do väzenia v slávnej Varšavskej citadele. V momente vypuknutia Veľkej vojny vytvoril Poľské légie a postavil sa na ich čelo. Spolu s nimi vstúpil na poľské územie okupované Ruskom. Keď v roku 1917 Rakúsko-Uhorsko žiadalo od príslušníkov légií, aby prisahali vernosť monarchom okupantov Poľska, Piłsudski to spolu s väčšinou legionárov odmietol. Následne bol zadržaný a uväznený v pevnosti v Magdeburgu, kde bol až do novembra 1918. Po porážke Nemecka bol Piłsudski prepustený z väzenia a dostal sa do Varšavy. Regentská rada, vtedajšia najvyššia štátna inštitúcia na území bývalého Poľského kráľovstva okupovaného vojskami tzv. centrálnych štátov mu zverila vrchné velenie nad poľským vojskom a misiu vedenia vyslobodeného poľského štátu. Funkciu dočasného Náčelníka štátu prijal oficiálne 22. novembra 1918. Zastával ju do decembra 1922, keď bol zvolený prvý prezident Poľskej republiky Gabriel Narutowicz. V rokoch 1919 – 1921 sa Piłsudski angažoval pri obrane nezávislosti, ktorú získalo Poľsko, a ako vrchný veliteľ bol architektom víťazstiev poľských oddielov v boji o hranice nezávislej Poľskej republiky (vrátane poľsko-boľševickej vojny). Varšavská bitka z roku 1920 bola jednou z najväčších a najzlomovejších bitiek v histórii – poľské víťazstvo zastavilo pochod boľševickej revolúcie do západnej Európy. V roku 1923 sa Józef Piłsudski prestal aktívne politicky angažovať. Nesúhlasil však so smerom vývoja politickej situácie a v máji 1926 sa postavil na čelo jemu verných oddielov. Následne vstúpil do Varšavy a po trojtýždňovom boji dosiahol zmenu predstaviteľov moci. V ďalších rokoch plnil okrem iného funkciu ministra vojenských záležitostí a premiéra. V zahraničnej politike sa Piłsudski snažil udržať dobré vzťahy so západnou Európou. Smrť Józefa Piłsudského dňa 12. mája 1935 prekvapila celý národ a jeho pohreb sa stal obrovskou národnou manifestáciou, prostredníctvom ktorej Poliaci vzdali česť otcovi nezávislej Poľskej republiky. Telo bolo pochované v krypte na Waweli, na mieste večného odpočinku kráľov, štátnikov a najvýznačnejších Poliakov. Srdce zase – v súlade s testamentom, ktorý zanechal – bolo umiestnené v striebornej urne a prevezené do Vilniusu, kde bolo uložené do hrobu jeho matky na cintoríne na Rosse.   150. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego Józef Piłsudski, architekt niepodległości 1918 roku i jeden z najwybitniejszych mężów stanu w historii Polski, przyszedł na świat 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Wileńszczyźnie. Jego zasługi i koncepcje polityczne do dziś stanowią w Polsce źródło inspiracji dla polityków oraz żywych sporów wśród publicystów i historyków. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku było efektem wysiłków kilku pokoleń Polaków i pracy wielu środowisk politycznych. Za ojca II Rzeczypospolitej uchodzi Józef Piłsudski, twórca legionów i pierwszy Naczelnik Państwa. 5 grudnia obchodzimy 150-lecie jego urodzin. Piłsudski pochodził z rodziny ziemiańskiej, w której pielęgnowano tradycje niepodległościowe. W działalność polityczną zaangażował się jeszcze w czasach studiów w Charkowie, z których został wydalony za udział w protestach studenckich w 1885 roku. Dwa lata później Piłsudski został aresztowany pod zarzutem udziału w spisku zmierzającym do obalenia cara Aleksandra II i zesłany na pięć lat na Syberię. Wkrótce po powrocie ze zsyłki, Piłsudski wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. Jako jeden z przywódców partii został ponownie aresztowany przez władze rosyjskie i trafił do więzienia w osławionej Cytadeli Warszawskiej. W chwili wybuchu Wielkiej Wojny utworzył Legiony Polskie i stanął na ich czele. Wraz z nimi wkroczył na tereny zaboru rosyjskiego. Kiedy w roku 1917 władze austro-węgierskie zażądały od legionistów złożenia przysięgi na wierność monarchom zaborców Polski, odmówił wraz z większością legionistów złożenia przysięgi. Piłsudskiego aresztowano i osadzono w twierdzy w Magdeburgu, gdzie przebywał do listopada 1918 roku. Po klęsce Niemiec zwolniony z więzienia Piłsudski przybył do Warszawy – Rada Regencyjna, ówczesna najwyższa władza państwowa na terenach d. Królestwa Polskiego okupowanego przez wojska tzw. państw centralnych powierzyła mu naczelne dowództwo nad polskimi wojskami oraz misję kierowania wyzwolonym państwem polskim. Funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa otrzymał oficjalnie 22 listopada 1918 roku. Sprawował ją do grudnia 1922 roku, kiedy wybrany został pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Gabriel Narutowicz. W latach 1919-1921 Piłsudski był zaangażowany w obronę odzyskanej przez Polskę niepodległości – jako wódz naczelny był architektem zwycięstw polskich oddziałów w walkach o granice Niepodległej, w tym w wojnie polsko-bolszewickiej. Bitwa Warszawska 1920 roku była jedną z największych i przełomowych bitew w historii – polskie zwycięstwo zatrzymało marsz bolszewickiej rewolucji na zachód Europy. W roku 1923 wycofał się z czynnego życia politycznego, jednak nie zgadzając się na kierunek rozwoju sytuacji politycznej w maju 1926 roku na czele wiernych sobie oddziałów wkroczył do Warszawy i po trzydniowych walkach doprowadził do zmiany ówczesnych władz. W następnych latach sprawował m.in. funkcje ministra spraw wojskowych i premiera. W polityce zagranicznej Piłsudski dążył do utrzymania dobrych stosunków z zachodnią Europą. Śmierć Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 roku zaskoczyła cały naród, a jego pogrzeb stał się ogromną manifestacją narodową, oddającą hołd ojcu Niepodległej. Ciało zostało pochowane w krypcie na Wawelu, gdzie spoczywają królowie, mężowie stanu i najwybitniejsi Polacy. Serce zaś - zgodnie z pozostawionym przez niego testamentem - umieszczono w srebrnej urnie i przewieziono do Wilna, gdzie spoczęło w grobie jego matki na cmentarzu na Rossie.

Poľské vianočné trhy majú rovnako dlhú a bohatú tradíciu. Hlavné námestia miest naplnia vianočné stánky s rozličnými pochúťkami a nápojmi. Predajcovia budú ponúkať okrem jedla aj ručné výrobky, vianočné ozdoby a gule. O sviatočnú atmosféru sa postarajú hudobníci, folkloristi a umelci počas koncertov a umeleckých workshopov. A na správnom vianočnom trhu nebude chýbať ani klasický predstaviteľ týchto sviatkov – svätý Mikuláš. Ak sa chystáte vycestovať do Poľska špeciálne kvôli trhom, niektoré ubytovacie zariadenia ponúkajú zľavu na základe zadania hesla „vianočný trh (jarmark bożonarodzeniowy)“.   V prvom rade odporúčame vianočné trhy v najväčších poľských mestách, ktoré sa tešia veľkému záujmu Poliakov, ale aj turistov z zahraničia, a patria medzi špičku európskych trhov v adventnom a predvianočnom období. Ø  Ako prvý otvára svoje brány Vianočný jarmok vo Vroclave (17. 11. – 22. 12., Hlavné námestie, www.jarmarkbozonarodzeniowy.com). Okrem stánkov na vás čaká aj špeciálny vianočný vroclavský Trpaslík, ktorý sa objavuje iba raz do roka a splní všetky priania. O umelecký program sa postará Vroclavské centrum sociálneho rozvoja. Ø  Jedno z najväčších turistických centier Poľska mesto Krakov ponúka hneď až dva vianočné trhy. Halíčsky adventný jarmok (23. 11. – 23. 12., Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego) ako atrakciu ponúkne aj ľadovú plochu pre korčuliarov. No najväčší záujem určite pritiahne vianočný trh okolo Sukienníc (24. 11. – 26. 12., Hlavné námestie), ktorý budú sprevádzať početné podujatia, akými sú návšteva sv. Mikuláša, koncerty, kolednícky sprievod či delenie sa s oplátkom s krakovským primátorom. Ø  Hlavné mesto Poľska Varšava otvorí brány trhov v sobotu 25. 11. a potrvajú až do 7. 1. 2018 (Barbakan – Międzymurze, www.barbakanrzemioslemzdobiony.pl). Organizátori si pripravili pre návštevníkov Domček Mikuláša, vianočné stromčeky a niekoľko prekvapení. Ø  Toruň, hlavné mesto poľských perníkov, tiež privíta turistov na Toruňskom vianočnom trhu (1. – 23. 12., Rynek Staromiejski, www.torun.pl/pl/torunski-jarmark-bozonarodzeniowy). Všetci návštevníci budú mať príležitosť ochutnať túto špecialitu a okrem sv. Mikuláša sa tešiť aj na Soba Rudolfa. Ø  Poznaň (2. – 22. 12., Stary Rynek, www.targowiska.com.pl/2017/09/14/betlejem-poznanskie-2017) určite všetkých návštevníkov priláka na vianočné trhy najmä vďaka Vianočnému betlehemu, Zvončeku prianí či Ježiškovej pošte. Počas druhého víkendu trhov (9. – 10. 12.) sa predvedú tí najlepší umeleckí ľadoví rezbári v rámci Stihl POZnań Ice Festival. Ø  Hoci od slovenských hraníc sa Gdansk nachádza celkom ďaleko, určite odporúčame navštíviť trhy v tomto prímorskom meste (2. – 23. 12., Targ Węglowy a Wielka Zbrojownia, www.bozonarodzeniowy.gda.pl), kde okrem iného nájdete aj vyhliadkové koleso a trojrozmerné iluminácie na stene Múzea jantáru.   Okrem toho by sme chceli pozornosť obrátiť aj na menšie mestá v blízkosti hraníc so Slovenskom, kam si tiež môžete povyraziť a ochutnať atmosféru vianočných trhov, ktoré zväčša majú obmedzené trvanie. Ø  Celý mesiac bude sprístupnený Vianočný jarmok v Katoviciach (24. 11. – 23. 12., www.jarmarkslaski.pl). Okrem typických sliezskych špecialít ponúkne pochutiny a výrobky z ďalších regiónov Poľska, ale aj ďalších krajín. A nebudú chýbať ani umelecké ľadové sochy. Ø  Začiatkom decembra môžete zažiť Mestečko svätého Mikuláša v Krosne na Hlavnom námestí (6. – 12. 12., http://www.rckp.krosno.pl/wydarzenie-880-miasteczko_swietego_mikolaja .html). Okrem koncertu a zábavy si tí najmenší návštevníci môžu vyskúšať, aké je to byť pomocníkom sv. Mikuláša. Dospelí sa zase môžu zapojiť do Perníkovej fabriky (9. – 10. 12.) a naučiť sa piecť a ozdobovať perníky. Ø  Týždeň pred Vianocami bude v Gorliciach na Hlavnom námestí otvorený III. Gorlický vianočný jarmok (16. – 17. 12., www.gorlice.pl/pl/225/2745/iii-gorlicki-jarmark-bozonarodzeniowy.html). Jeho špecialitou je živý betlehem. Ø  Čenstochová otvorí Vianočnú aleju v termíne 16. – 21. 12. (III Aleja Najświętszej Maryi Panny a Nám. Wł. Biegańskiego www.czot.pl/n19,XI-Targi-Bozonarodzeniowe-Gwiazdkowa-Aleja-2017). V rámci nej môžete zavítať napríklad aj na Jarmok regionálnych produktov, kde okrem ich zakúpenia môžete jednotlivé potraviny a nápoje degustovať. Ø  Ak v nedeľu 17. 12. zavítate do Przemyśla, natrafíte na Ľudový vianočný jarmok. Počas trhu bude aj vyhodnotenie súťaže Domáce betlehemy a kolednícke vybavenie (www.ck.przemysl.pl/ck/ludowy-jarmark-bozonarodzeniowy.html). Ø  Deň neskôr v pondelok 18. 12. pozývame aj na VI. Vianočný jarmok do Skanzenu v Sanoku. Okrem stánkov sa môžete tešiť aj na koncert kolied a ďalší kultúrny program (www.kulturalnysanok.pl/ organizator/muzeum-budownictwa-ludowego/) Ø  Ani nie 40 kilometrov od hraníc so Slovenskom môžete v termíne 20. – 22. 12.  tiež navštíviť Vianočný trh na Hlavnom námestí v meste Żywiec (www.jarmarki-kiermasze.pl/katalog/item/55_bozonarodzeniowe/1663_ii-jarmark-bozonarodzeniowy-zywiec).   Pozývame na poľské vianočné trhy!    

Milí návštevníci Poľského inštitútu, v súvislosti s odstávkou dodávky elektrickej energie bude Poľský inštitút v Bratislave vo štvrtok 23. novembra 2017 zatvorený od rána do 15:00 hod. Zároveň informujeme, že diskusné stretnutie pri príležitosti propagácie vydania knihy prof. Joanny Goszczyńskej s názvom Veľké spory malého národa sa uskutoční bez zmeny v plánovanom termíne o 17:30 hod. Ďakujeme za pochopenie. Poľský inštitút v Bratislave

Na Vianočnom bazári (Christmas Bazaar) bude prítomný aj poľský stánok.

  10. novembra 2017 Národný inštitút Fryderyka Chopina vyhlásil architektonickú súťaž s cieľom vybrať najlepší investičný projekt, ktorý sa bude nachádzať v susedstve Domu narodenia Fryderyka Chopina a Parku v obci Żelazowa Wola.   Architektonická koncepcia musí zohľadňovať priestorovú nadväznosť na Dom narodenia Fryderyka Chopina, ktorý je ústredným bodom pamiatkového parku rozprestierajúceho sa v jeho okolí. Koncepcia musí najmä harmonizovať s funkciou miesta – parku-pamätníka vytvoreného v 20. a 30. rokoch 20. storočia ako pamiatky na veľkého umelca.   Svojím tvarom by mala typologicky pasovať do okolia, čo však nevylučuje architektonické návrhy s výraznou identitou. Dôležitými referenčnými bodmi je charakteristika územia, architektonický kontext medzivojnového parku-pamätníka a rastlinstvo tvoriace kompozície, ktoré sa menia v čase. Vďaka tomuto kontextu bude mať špecifický význam estetická hodnota návrhu a jej symbióza s krajinným významom.   Investícia musí spĺňať požiadavky trvalo udržateľného rozvoja.   Celková hodnota cien: 116 000 €   Prihlášky do súťaže je možné poslať do 28. decembra 2017. Podrobnosti nájdete na stránke www.archcompetition.chopin.gov.pl Partner súťaže: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

6. – 10. 11. Bratislava www.festivalslobody.sk Festival slobody je multižánrový medzinárodný festival Ústavu pamäti národa, ktorý pripomína a analyzuje obdobie neslobody na Slovensku. Špeciálnym hosťom aktuálneho ročníka bude Inštitút národnej pamäti z Poľska. Festival prinesie v Kine Lumière množstvo zaujímavých filmov, ako napríklad poľsko-francúzsky film Agnus Dei (7. 11. / 21:00, Les innocentes, rež. Anne Fontaine, 2016, 115 min.) o reholi benediktínok, ktorá je postavená do ťažkej situácie – prijať zodpovednosť za materstvo alebo opustiť deti zrodené z hriechu; film Odrazy (8. 11. / 19:15, Powidoki, rež. Andrzej Wajda, 2016, 98 min.) o pionierovi poľskej avantgardy Władysławowi Strzemińskom, ktorý odmietne robiť umelecké kompromisy a slúžiť doktríne socialistického realizmu; a napokon drámu Úkryt v ZOO (6. 11. / 10:30, 7. 11. / 10:15, 8. 10. / 10:30, The Zookeeper's Wife, rež. Niki Caro, 2017, 117 min.) podľa skutočnej udalosti o záchrane Židov počas druhej svetovej vojny.  Festival slobody tiež prinesie výstavy, diskusie, divadelné predstavenia, či oceňovanie osobností, ktoré sa podieľali na boji proti totalite. V rámci programu je 10. 11. / 16:30 v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice (Ventúrska 11) naplánovaná diskusia Odpustili sme, ale nezabúdame. Prenasledovaní a prenasledovatelia v zápase o spravodlivosť, ktorej sa zúčastní aj Mirosław Szumiło, riaditeľ Oddelenia historického výskumu v Inštitúte národnej pamäti.

Od začiatku roku 2017 ste v slovenských kníhkupectvách mohli nájsť poriadnu porciu poľskej literatúry rozličných žánrov preloženej do slovenčiny, ako aj literatúru zahraničných autorov podávajúcu reálie Poľska počas druhej svetovej vojny. Tu uvádzame ich aktuálny zoznam.   Vydavateľstvo Absynt Jacek Hugo-Bader: Kolymské denníky (Dzienniki kołymskie) Preklad: Patrik Oriešek www.absynt.sk/kolymske-denniky Enfant terrible poľskej reportáže Jacek Hugo-Bader sa vybral na dlhú púť stopom naprieč celou Kolymou. Ako predobraz svojej cesty si vybral autobiografické Kolymské poviedky ruského spisovateľa Varlama Šalamova, jedného z najvýraznejších predstaviteľov tzv. „lágrovej literatúry“. Navštevuje zlatokopecké osady, stretáva ľudí poznačených gulagmi a celý čas sa snaží nájsť odpoveď na jedinú otázku: „Čo je to vlastne Kolyma?“   Witold Szabłowski: Vrah z mesta marhúľ (Zabójca z miasta moreli) Preklad: Juraj Koudela www.absynt.sk/vrah-z-mesta-marhul Kniha Witolda Szabłowského Vrah z mesta marhúľ je súborom reportáží o súčasnom i minulom Turecku, o ľuďoch, ktorí medzi politikou a náboženstvom žijú svoje obyčajné životy. Na príbehoch konkrétnych ľudí a ich osudov rozpráva o tom, čo je v Turecku krásne i škaredé, o tom, čo funguje i čo sa stráca v nezmyselných paradoxoch rozpoltenosti.   Witold Szabłowski: Tancujúce medvede (Tańczące niedźwiedzie) Preklad: Karol Chmel www.absynt.sk/tancujuce-medvede Witold Szabłowski hovorí, že sme ako tancujúce medvede. Nie, nie je to žiadna nová „darwinovská“ teória. Akt oslobodenia cvičeného medveďa je jeho metaforou vývoja spoločnosti v strednej a južnej Európe po páde komunistických režimov. V tejto knižke stačí zameniť slovo „medveď“ za iné, napríklad Poliak, Slovák, Srb alebo Rumun, aby sme pochopili, aká bola naša cesta za slobodou a ako sme sa s ňou snažili a vlastne aj stále snažíme vyrovnať.   Kazimierz Moczarski: Rozhovory s katom (Rozmowy z Katem) Preklad: Milica Nováková www.absynt.sk/rozhovory-s-katom Poľský novinár Kazimierz Moczarski sa po druhej svetovej vojne ocitol v jednej väzenskej cele s generálom SS a strojcom definitívnej likvidácie varšavského geta Jürgenom Stroopom. Zo vzájomných rozhovorov vo väznici Mokotów vznikla táto kniha, ktorú samotný autor nenazýva literatúrou, ale „správou“.   Wojciech Górecki: Pláneta Kaukaz (Planeta Kaukaz) Preklad: Alexander Horák www.absynt.sk/planeta-kaukaz Územie medzi Čiernym a Kaspickým morom obývajú po stáročia desiatky rôznych národov s vlastnými jazykmi, dejinami i kultúrou. Každá krajina a každý človek, ktorý tu žije, je jednou planétou neznámej „kaukazskej galaxie“, ktorá sa stala pre poľského reportéra Wojciecha Góreckého celoživotnou vášňou. So zmyslom pre dobrodružstvo, s citlivým senzorom na zaujímavých ľudí a s hlbokými vedomosťami o tejto oblasti sa vydáva na cesty naprieč celým Kaukazom, aby ho videl, spoznal a pochopil.   Vydavateľstvo Plus Andrzej Sapkowski: Záklináč V. Krst ohňom (Wiedźmin. Tom 5. Chrzest ognia) Preklad: Karol Chmel www.martinus.sk/?uItem=221736 Geralt si lieči zranenia z Thaneddu u dryád v magickom lese Brokilone, keď sa od lukostrelkyne Milvy dozvie, že Ciri je vo veľkom nebezpečenstve. Spolu s Blyskáčom, čiernym rytierom Cahirom a tajomným upírom Regisom sa vydajú princeznej na pomoc.   Andrzej Sapkowski: Záklináč VI. Veža lastovičky (Wiedźmin. Tom 6. Wieża jaskółki) Preklad: Karol Chmel www.martinus.sk/?uItem=221740 V šiestej časti epopeje o zaklínačovom svete, ktorým zmietajú kruté vojny, magický rozprávač Sapkowski zavedie čitateľa do chatrče pustovníka, stratenej medzi močiarmi, kde sa ťažko ranená Ciri pomaly uzdravuje. Po jej stopách však vytrvalo pátrajú neľútostní vrahovia z Nilfgaardu. Geraltova skupina sa vydá na nebezpečnú výpravu za druidmi, aby získala o nej informácie.   Andrzej Sapkowski: Záklináč VII. Pani jazera (Wiedźmin. Tom 7. Pani Jeziora) Preklad: Karol Chmel www.martinus.sk/?uItem=221741 Po dlhom čase búrlivých dobrodružstiev sa Ciri zdá, že zakotvila v bezpečí, no čoskoro zistí, že je opäť v smrteľnom nebezpečenstve. S pomocou jednorožcov sa usiluje ujsť z kráľovstva elfského Ľudu Jelší a pri blúdení v nekonečnej špirále časov a priestorov sa napokon ocitne v zámku čarodeja Vilgefortza, kde je uväznená aj Yennefer. Čoskoro tam dorazí aj Geralt a vrhne sa do krutého súboja s čarodejom.     Vydavateľstvo Premedia Władysław Szpilman: Pianista (Pianista) Preklad: Alexander Horák www.premedia.sk/sk/literatura_faktu/wladyslaw_szpilman_pianista Władysłavovi Szpilmanovi zachránila život hudba, a nie raz. Spomienky mladého poľského hudobníka opisujú vojnové roky v okupovanej Varšave, od septembra 1939 až do konca vojny. Prišiel počas nich nielen o prácu, ale aj o celú rodinu a rodné mesto, ktoré nacisti zrovnali so zemou. Kniha vyšla prvý raz v roku 1946, v tom čase ešte pod názvom Smrť mesta a v nízkom náklade. Prvé vydanie bolo cenzurované, neskôr ho poľskí stalinisti úplne stiahli z predaja. Až po päťdesiatich rokoch vyšiel v nemeckom vydavateľstve Ullstein Pianista v neupravenej podobe, v akej ho poznáme aj my.     Vydavateľstvo Slovart Andrzej Stasiuk: Východ (Wschód) Preklad: Tomáš Horváth https://www.slovart.sk/knihy-v-slovencine-a-cestine/beletria/vychod Najnovší román Andrzeja Stasiuka je knihou-vyznaním, čistou ako špiritus, vybielenou ako kosti kôz na púšti Gobi a zahmlenou ako nejasné spomienky na detstvo v poľskom Podlesí. Autor v nej na svojich cestách cez periférne končiny Ruska, mongolské stepi až po ujgurské oblasti v Číne spomína nielen na detstvo, ale v spomienkach sa vracia až k vojnovým zážitkom svojich prarodičov a konfrontuje prežitú minulosť s cestou za jej znovuprežitím.   Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński: Pod zemou, pod vodu (Pod ziemią, pod wodą) Preklad: Alexander Horák www.slovart.sk/knihy-v-slovencine-a-cestine/knihy-pre-deti-a-mladez/pod-zemou-pod-vodou V tejto knihe sa čitatelia zoznámia s tajomstvami podmorského i podzemného sveta. Nájdu v nej jaskyniarov i baníkov, potápačov i výskumníkov, nahliadnu do podzemných nôr a skrýš. Objavia nádherné farebné ryby, morské obry a prečudesné hlbinné tvory. Obrovské ilustrácie a výkresy plné detailov povedú čitateľov čoraz hlbšie a hlbšie, od slnkom prežiarených koralových útesov až po najhlbšie tmavé a chladné miesta oceánov či priamo do horúceho zemského jadra.   Piotr Socha, Wojciech Grajkowski: Včely (Pszczoły) Preklad: Alexander Horák https://www.slovart.sk/knihy-v-slovencine-a-cestine/knihy-pre-deti-a-mladez/vcely Nádherná bohato ilustrovaná kniha zo sveta včiel a včelárov ukáže, ako si najväčší symbol usilovnosti nažíva vo svojom magickom kráľovstve. Čitateľ sa dozvie všetko o stavbe tela včiel i o tom, ako si stavajú úle.     Vydavateľstvo Artfórum Tadeusz Borowski: Nech sa páči do plynu (Proszę państwa do gazu) Preklad: Jozef Gerbóc, Jozef Marušiak https://www.artforum.sk/katalog/106400/nech-sa-paci-do-plynu Zbierka surových, niekedy až boľavo autentických poviedok prevedie čitateľa životom talentovaného spisovateľa od jeho uväznenia, cez pobyt v Auschwitzi až po hektické časy po skončení druhej svetovej vojny. Od iných kníh s témou holokaustu sa však líši kritickým pohľadom - Borowski vnímal ako každodenný teror morálne znecitlivoval väzňov, ktorých jediným cieľom bolo holé prežitie. Opisoval ľahostajnosť voči sebe, voči druhým; privilégiá nežidovských väzňov, akým bol aj on sám; absenciu akéhokoľvek hrdinstva. Čoskoro po vydaní v Poľsku bola zbierka označená za nihilistickú, amorálnu a dekadentnú.     Vydavateľstvo Spolok slovenských spisovateľov Maria Nurowska: Tvoje meno ťa predchádza… (Imię twoje…) Preklad: Ivana Schérová www.bux.sk/knihy/388032-tvoje-meno-ta-predchadza.html Román je súčasťou Ukrajinskej trilógie, pričom v Poľsku zožal nepopierateľný úspech. Pre Nurowsku je rovnako dôležité nielen precízne zrekonštruovanie historického a dejinného pozadia románu, ale aj psychologická konštrukcia jej postáv. V knihe sa čitateľ dozvie o smutnej pravde cesty ku slobode krajiny, ktorá je v područí prezidenta a jeho oligarchov, ktorí disponujú nepredstaviteľnými, nelegálne nadobudnutými majetkami.     Vydavateľstvo Európa s.r.o. Stanisław A. Wotowski: Dom prízrakov (Upiorny dom) Preklad: Tomáš Horváth www.artforum.sk/katalog/101596/dom-prizrakov-2 Román Dom prízrakov je založený na skutočnom kriminálnom prípade rodiny Potockých, ktorý Wotowski sám vyšetroval. V jednej z komnát dochádza k nadprirodzeným úkazom: počuť v nej stony, zjavujú sa obrovské nenávistné zelené zrenice, neviditeľná ruka zovrie hrdlo obete... Zakrátko počas špiritistickej seansy dôjde aj k záhadnému úmrtiu. Pomôže prípad vyriešiť znalosť okultných náuk, alebo racionálne detektívne vyšetrovanie?     Vydavateľstvo Citadella Tadeusz Dołęga-Mostowicz: Mastičkách (Znachor) Preklad: Oľga Joniaková-Hrdličková www.martinus.sk/?uItem=277324 Mastičkár je veľmi známy, neskôr aj sfilmovaný román. Známy uznávaný chirurg, ktorého opustí manželka aj s dcérou, sa po strate pamäti stane tulákom. Dlhé roky sa potuluje po dedinách a lieči ľudí bez toho, aby vedel odkiaľ sa v ňom berú liečiteľské schopnosti. Príbeh ukazuje, ako sa môže život človeka ľahko ubrať úplne iným smerom.     Vydavateľstvo Motýľ Tilar. J. Mazzeová: Irenine deti http://www.vydavatelstvomotyl.sk/k/knihy/svetova-beletria/408/irenine-deti Strhujúci príbeh o Irene Sendlerovej - hrdinke, ktorá sa stala ženskou verziou Oscara Schindlera a zachránila pred smrťou a deportáciou 2 500 detí z nacistami okupovaného Poľska. V roku 1942 dostáva mladá sociálna pracovníčka Irena Sendlerová povolenie vstúpiť do Varšavského geta ako verejná zdravotná špecialistka. Počas svojej práce sa snaží dostať k židovským rodinám, chodí od dverí k dverám a prosí rodičov, aby jej dôverovali a zverili jej svoje deti. Tie potom postupne pašuje cez múry geta a presviedča svojich kamarátov a susedov, aby ich ukrývali. V extrémnych podmienkach a s pomocou lokálnych obchodníkov, obyvateľov geta a svojej osudovej lásky, sa Irene nakoniec podarilo prepašovať do bezpečia tisíce detí. Mnohé pritom putovali mestskými odpadovými kanálmi, skrývala ich však aj v truhlách a posúvala cez tajné priechody v opustených budovách. Okrem toho na vlastné riziko schovávala tajné zoznamy, v ktorých figurovali mená a skutočné identity židovských detí. Urobila tak s nádejou, že príbuzní ich vďaka tomu budú vedieť po vojne nájsť. To, čo vtedy Irena nemohla tušiť, je, že deväťdesiat percent týchto rodín zahynie.

Slovensko-poľská komisia humanitných vied pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstve vedy a vysokého školstva Poľskej republiky bola zriadená za účelom rozvoja dvojstranných vedeckých a didaktických kontaktov a spoločnej činnosti v nových podmienkach, berúc do úvahy potreby určitých oblastí. Úlohou Komisie je začať a koordinovať spoločnú činnosť v oblasti histórie, jazykovedy, literárnej vedy, etnológie, sociológie a iných humanitných a spoločenských vied v oblasti polonistického výskumu na Slovensku a slovakistického výskumu v Poľsku. Má tiež tvoriť fórum vzájomnej výmeny vedeckých informácií týkajúcich sa výskumných projektov a výsledkov výskumu v uvedených disciplínach v obidvoch štátoch.

Film, ktorý vznikol z iniciatívy Inštitútu národnej pamäti, ukazuje boj Poliakov za slobodu od prvého dňa druhej svetovej vojny až po pád komunizmu v Európe v roku 1989. Animácia prezentuje kľúčové momenty a hrdinov päťdesiatročného boja Poliakov za slobodu.   Príbeh podáva hrdina, ktorý je na jednej strane symbolom poľského zápasu za slobodný štát, a na druhej strane odkazuje na historické postavy, akými boli napríklad kap. Witold Pilecki, spoluzakladateľ Tajnej poľskej armády, Irena Sendler, ktorá počas druhej svetovej vojny zachránila viac ako 2500 židovských detí, či Witold Urbanowicz, veliteľ 303. perute. Video tiež približuje veľké osobnosti ako gen. Stanisław Maczek, veliteľ 1. tankovej divízie počas boja za vyslobodenie západnej Európy spod nemeckej okupácie v roku 1944, Jan Karski, ktorý ako prvý predstavil spojencom správu o holokauste, či Marian Rejewski, poľský matematik a kryptológ, ktorý prelomil kód Enigmy.   „Týmto filmom by sme chceli začať medzinárodnú vzdelávaciu akciu, ktorej cieľom je prezentovať poľskú historickú perspektívu obdobia 1939 – 1989. Nazdávam sa, že vďaka filmu Neporaziteľní sme sa vrátili do perspektívy, akú mali vojaci 2. zboru gen. Władysława Andersa, teda perspektívy nekompromisného boja za slobodu krajiny,“ hovorí Adam Hlebowicz, zástupca riaditeľa Kancelárie národného vzdelávania Inštitútu národnej pamäti. „Je to hlas suverénneho štátu, ktoré poslalo do tejto vojny štvrtú najväčšiu armádu, utrpelo najväčšie straty a ako jediné bojovalo v tomto konflikte od prvého do posledného dňa. Bez poľskej perspektívy nemožno naplno pochopiť priebeh, ale ani následky druhej svetovej vojny,“ dodáva.   Na konci videa sa nachádza link, ktorý odkazuje na špeciálne pripravenú internetovú stránku prezentujúcu fakty a osudy poľských osobností v animácii. Po prvýkrát bolo video sprístupnené pred 78. výročím napadnutia Poľska Sovietskym zväzom. Rozprávačom anglickej verzie je britský herec Sean Bean, poľskej zase Mirosław Zbrojewicz.   Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky   Poľská verzia: https://www.youtube.com/watch?v=M7MSG4Q-4as  Anglická verzia: https://www.youtube.com/watch?v=Q88AkN1hNYM   „Niezwyciężeni” - animacja o najnowszej historii Polski   Film stworzony z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej pokazuje walkę Polaków o wolność, od pierwszego dnia II wojny światowej, aż do upadku komunizmu w Europie w 1989 roku. Animacja pokazuje kluczowe momenty i bohaterów pięćdziesięcioletniej walki Polaków o wolność.   Historię prezentuje bohater, który z jednej strony jest symbolem polskich zmagań o wolne państwo, z drugiej, w każdej scenie odsyła do historycznych postaci, takich jak rotmistrz Witold Pilecki – współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, Irena Sendler – która podczas II wojny światowej ocaliła ponad 2500 żydowskich dzieci czy Witold Urbanowicz – dowódca Dywizjonu 303. Produkcja przybliża również postaci gen. Stanisława Maczka - dowódcy I Dywizji Pancernej w czasie walk o wyzwolenie Europy Zachodniej spod okupacji niemieckiej w 1944 roku, Jana Karskiego – który jako pierwszy przedstawił aliantom raport o Holocauście czy Mariana Rejewskiego – polskiego matematyka i kryptologa, który złamał kod Enigmy.   - Tym filmem chcielibyśmy rozpocząć międzynarodową akcję edukacyjną, której celem jest przedstawienie polskiej perspektywy historycznej okresu 1939–1989. Mam takie odczucie, że „Niezwyciężonymi” wróciliśmy do perspektywy, jaką mieli żołnierze 2. Korpusu generała Władysława Andersa, czyli bezkompromisowej walki o wolność kraju. – mówi Adam Hlebowicz, zastępca dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN. - Jest to głos suwerennego państwa, które wystawiło do tej wojny czwartą co do wielkości armię, poniosło największe ofiary i jako jedyne walczyło w tym konflikcie od pierwszego do ostatniego dnia. Bez polskiej perspektywy nie da się w pełni zrozumieć przebiegu, ale też konsekwencji II wojny - dodaje.   Po obejrzeniu produkcji widzowie są kierowani na specjalnie przygotowaną stronę internetową, która prezentuje fakty i losy Polaków przedstawionych w animacji. Po raz pierwszy zaprezentowano „Niezwyciężonych” przed 78. rocznicą agresji ZSRS na Polskę. Narratorem angielskiej wersji filmu jest brytyjski aktor Sean Bean, a polskiej – Mirosław Zbrojewicz.   Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych    

FaLang translation system by Faboba