Aktuality

    Pred sedemdesiatimi deviatimi rokmi sa druhá svetová vojna začala nemeckým útokom na Poľsko. Nadránom 1. septembra 1939 prekročili vojská Nemeckej ríše nemecko-poľskú hranicu. Hoci počas Poľskej obrannej vojny muselo Poľské vojsko uznať presilu útočníka, prehraný boj bol iba začiatkom zapojenia sa poľských vojakov do vojenských aktivít na frontoch druhej svetovej vojny.

Medzinárodný umelecký festival TRANS/MISIE   I. ročník Rzeszów, 25 – 31. 8. 2018       Kultúra pohraničia. Pohraničia kultúr 40 podujatí. 6 krajín. 1 mesto. Rzeszów   Festival TRANS/MISIE pripravilo divadlo Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszówe a zahraniční partneri: Štátne divadlo v Košiciach, Národné divadlo moravsko-sliezske v Ostrave, Divadlo Mihála Csonaiho v Debrecíne, Národné ukrajinské dramatické divadlo Marie Zankovieckej v Ľvove, Kráľovské divadlo v Trakai a Múzeum-Zámok v Łańcute v úlohe čestného partnera s cieľom budovať spoločný priestor pre výmenu myšlienok a hodnôt. Názov prvého ročníka znie: „1918. Koniec a začiatok“.   Hlavným programovým zámerom festivalu je interdisciplinárnosť v sfére umenia (divadlo, opera, hudba, film, maľba, fotografia, performance, nové média atď.). Partnerov projektu spája hraničná poloha, ktorá napomáha vzájomné prenikanie kultúr. Vďaka tomu inštitúcie dosahujú perspektívu nazerania na realitu, ktorá nie je centristická. Jej základom je regionálna súdržnosť a výnimočná pohraničná totožnosť.   Festival bude mať charakter cyklického podujatia, ktorý sa nezmazateľne zapíše do kalendára spolupráce štátov Vyšehradskej skupiny, ako aj Ukrajiny a Litvy. Ďalšie ročníky sa uskutočnia postupne u partnerov-organizátorov. Takto účastníci projektu postupne prevezmú úlohu hostiteľa podujatia, pričom budú spolutvoriť myšlienku a programový obsah.   Prvý ročník festivalu sa koná v Rzeszówe a v Łańcute v dňoch 25. – 31. augusta 2018. Tento rok je významný pre štáty strednej a východnej Európy. Je to sté výročie ustanovenia nového štátneho usporiadania. Aj preto organizátori prvý ročník festivalu sa koncentrujú na tému „1918. Koniec a začiatok“.   Viac informácií a program: www.trans-misje.pl ---   Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE   I edycja Rzeszów, 25–31.08.2018       Kultura Pogranicza. Pogranicza kultur 40 wydarzeń. 6 krajów. 1 miasto. Rzeszów     Festiwal TRANS/MISJE został powołany przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz zagranicznych partnerów: Państwowy Teatr w Koszycach, Narodowy Teatr Morawsko-Śląski w Ostrawie, Teatr im. Mihála Csokonaiego w Debreczynie, Narodowy Ukraiński Teatr Dramatyczny im. Marii Zańkowieckiej we Lwowie, Teatr Królewski w Trokach oraz Muzeum-Zamek w Łańcucie w roli partnera honorowego w celu budowania wspólnej przestrzeni dla wymiany idei i wartości. Tytuł pierwszej edycji brzmi: „1918. Koniec i początek”.   Głównym założeniem programowym TRANS/MISJI jest interdyscyplinarność w sferze sztuki (teatr, opera, muzyka, film, malarstwo, fotografia, performance, nowe media itd.). Partnerów projektu łączy graniczne położenie, które sprzyja wzajemnemu przenikaniu kultur. Wynika z tego odmienna od centrystycznej perspektywa patrzenia  na rzeczywistość. Jej fundamentem jest regionalna wspólnota i wyjątkowa tożsamość pogranicza. Festiwal będzie miał charakter imprezy cyklicznej, na stałe wpisanej w kalendarz współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy i Litwy. Kolejne edycje będą odbywały się naprzemiennie u partnerów-organizatorów. W ten sposób uczestnicy projektu kolejno będą przejmowali rolę gospodarza imprezy, kreując jego ideę i zawartość programową. Pierwsza edycja Festiwalu jest organizowana w Rzeszowie i w Łańcucie
w dniach 25–31 sierpnia tego roku. Rok 2018 jest rokiem znaczącym dla państw Europy Środkowej i Wschodniej. To setna rocznica ustanowienia nowego porządku. Stąd też pierwszej edycji Festiwalu nadaliśmy tytuł: „1918. Koniec i początek”. Serdecznie zapraszamy do Rzeszowa, gdzie spotkają się artyści i kultury fascynującego europejskiego pogranicza.    Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie www.teatr-rzeszow.pl   Więcej informacji na: www.trans-misje.pl  

  V noci z 20. na 21. augusta 1968 vojská Sovietskeho zväzu, Bulharska, NDR, Poľska a Maďarska vstúpili na územie Československa. Išlo o ozbrojenú intervenciu Varšavskej zmluvy a odpoveď Kremľa na hospodárske a spoločenské reformy, ktoré inicioval Alexander Dubček.   V dôsledku vpádu vojsk zahynulo viac ako 100 osôb, pričom zranených bolo viac ako 800. Tieto udalosti následne priniesli so sebou vynútené personálne zmeny na najvyšších štátnych postoch Československa, ktoré sa muselo odvrátiť od všetkých reforiem. Noví štátni predstavitelia spustili represie voči osobám, ktoré sa angažovali v Pražskej jari. Z Československa emigrovalo okolo 300 tisíc ľudí. Reakciou na ozbrojenú intervenciu boli dramatické a tragické protesty – upálili sa Jan Palach, Jan Zajíc a Evžen Plocek.   V Poľsku bola symbolom protestu proti účasti armády Poľskej ľudovej republiky smrť Ryszarda Siwieca, bývalého vojaka Armie Krajowej, ktorý sa podpálil počas dožinkových slávností na Štadióne desaťročia vo Varšave. Tesne pred upálením rozvinul bielo-červenú vlajku s nápisom: „Za našu a vašu slobodu“.   Na 50. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa vzdáva Sejm, dolná komora Poľského parlamentu, poctu všetkým obetiam intervencie, ako aj tým, ktorí sa nebáli vyjadriť odpor voči komunistickému totalitarizmu, ktorí boli obeťami represií, ktorí prišli o prácu alebo boli prinútení emigrovať.  

ℹ️ Milí návštevníci, dňa 15. augusta 2018 (streda) bude Poľský inštitút v Bratislave z dôvodu cirkevného sviatku Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je v Poľsku dňom pracovného pokoja, zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.

Poľské rádio spustilo novú internetovú stránku venovanú 100. výročiu znovuzískania nezávislosti Poľska: niepodlegla.polskieradio.pl.   Nájdete na nej unikátnu a rôznorodú archívnu a aktuálnu tvorbu novinárov všetkých programov Poľského rádia, portálu PolskieRadio.pl a Archívu Poľského rádia. Okrem iného si môžete prezerať záznamy dôležitých dejinných udalostí, správy ich svedkov a opis ich priebehu, ako aj reflexie súvisiace s výročím znovuzískania nezávislosti. Stránka obsahuje aj dokumenty neznámeho autorstva, unikátne záznamy a rádiový archívny materiál, ale aj dávne fotografie a súčasné audio- a videonahrávky.   Portál niepodlegla.polskieradio.pl je jediná internetová stránka, ktorá poskytuje taký bohatý a viacrozmerný materiál. Portál vznikol predovšetkým vďaka tomu, čo Poľské rádio už roky tvorí a zvečňuje v pamäti poslucháčov a ponecháva pre budúce pokolenia. Portál niepodlegla.polskieradio.pl je atraktívnou novinkou pre každého, kto sa zaujíma o históriu a súčasnosť Poľska.   Pozývame na: niepodlegla.polskieradio.pl   ---   Portal Polskiego Radia poświęcony 100-leciu Odzyskania Niepodległości Polskie Radio uruchomiło nową stronę internetową poświęconą 100-leciu Odzyskania Niepodległości przez Polskę: niepodlegla.polskieradio.pl   Jest na niej dostępna unikatowa i różnorodna, archiwalna i aktualna twórczość dziennikarzy wszystkich programów Polskiego Radia, portalu PolskieRadio.pl oraz Archiwum Polskiego Radia. Znajdziemy tu zapisy historii, relacje świadków wydarzeń, opisy zjawisk i refleksje związane z rocznicą Odzyskania Niepodległości. Strona zawiera nieznane dokumenty, unikalne zapisy i archiwalia radiowe, ale także dawne zdjęcia i współczesne nagrania audio i video.   Portal niepodlegla.polskieradio.pl to jedyna tak bogata i wielowymiarowa strona internetowa, która powstała dzięki temu, co Polskie Radio od lat tworzy i utrwala w pamięci słuchaczy, a także zachowuje dla przyszłych pokoleń. Serwis niepodlegla.polskieradio.pl to atrakcyjna nowość dla każdego zainteresowanego historią i teraźniejszością Polski.   Zapraszamy na: niepodlegla.polskieradio.pl  

ℹ️ Milí priatelia, Poľský inštitút v Bratislave bude v utorok 7. augusta 2018 zatvorený v čase 10:00 – 13:00 z dôvodu pohrebu nášho bývalého kolegu. Za porozumenie ďakujeme.

Včera sme so smútkom prijali správu o úmrtí nášho bývalého kolegu Pavla Hrabovského. Česť jeho pamiatke!  

  V stredu 1. augusta 2018 si pripomíname 74. výročie vypuknutia Varšavského povstania. Každý rok v tento deň o 17:00 hodine na varšavských uliciach počuť sirény. Mesto sa zastaví. Minútou ticha obyvatelia Varšavy vzdávajú česť padlým a zachráneným povstalcom.   Každý rok sa na rozličných miestach v Poľsku konajú podujatia, ktorých cieľom je zvečniť pamiatku povstania, no hlavné mesto si jeho začiatok pripomína najvýnimočnejším spôsobom. Začiatok povstania Varšava pripomína tzv. „Hodinou W“ o 17:00 hod. V tom momente sa spustia poplašné sirény, ktoré vydávajú minútový stály signál. Verejná doprava, autá a obyvatelia Varšavy sa zastavia, aby vzdali česť povstalcom a zavraždeným obyvateľom mesta.   Varšavské povstanie vypuklo 1. augusta 1944, trvalo 63 dní do 3. októbra 1944, a bolo vôbec najväčšou vzburou za oslobodenie v histórii II. svetovej vojny. Takmer 50 tisíc povstalcov Armie Krajowej sa postavilo do boja s Nemcami, ktorí od roku 1939 okupovali hlavné mesto Poľska. Ozbrojené boje zasiahli všetky mestské časti Varšavy.   Pri faktickej pasivite oddielov sovietskej Červenej armády, ktoré sa nachádzali na druhej strane Visly, nerovný boj povstaleckých síl so silami nemeckých nacistov stál život okolo 16 tisícov povstalcov Armie Krajowej a 150 tisícov obetí spomedzi poľských civilov. V dôsledku ozbrojeného boja bolo zničených aj okolo 25 percent mestskej zástavby ľavého brehu Varšavy, a spolu s búracími prácami po skončení povstania do 16. januára 1945 nacisti zničili viac ako 70 percent obytných budov a 90 percent pamiatkových objektov.   Galéria fotografií z Múzea Varšavského povstania Flickr.   https://www.youtube.com/watch?v=VGQAfqXsQxA   Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky   ---   74. rocznica Powstania Warszawskiego   W środę, 1 sierpnia 2018 roku obchodzimy 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Każdego roku, tego dnia o godzinie 17:00 na ulicach Warszawy słychać syreny alarmowe. Miasto zatrzymuje się. Minutą ciszy mieszkańcy Warszawy oddają hołd poległym i ocalałym powstańcom.   Co roku, w różnych miejscach w Polsce odbywają się obchody upamiętniające powstanie, jednak stolica wspomina jego rozpoczęcie w najbardziej wyjątkowy sposób. Przypomina o nim „Godzina W” – 17:00. W tym momencie zostają uruchomione syreny alarmowe i nadany zostaje jednominutowy, ciągły sygnał. Transport publiczny, samochody i mieszkańcy Warszawy zatrzymują się, aby oddać hołd powstańcom i pomordowanym mieszkańcom miasta.   Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, trwało 63 dni do 3 października 1944 roku i było największym zrywem wolnościowym w historii II wojny światowej. Prawie 50 tysięcy powstańców Armii Krajowej stanęło do walki z Niemcami okupującymi od 1939 roku stolicę Polski. Walki zbrojne objęły wszystkie dzielnice Warszawy.   Przy faktycznej bierności stacjonujących po drugiej stronie Wisły oddziałów sowieckiej Armii Czerwonej wobec nierównej walki sił powstańczych z siłami niemieckich nazistów, kosztowała ona życie około 16 000 powstańców z AK oraz 150 000 ofiar wśród polskich cywilów. W ich wyniku zniszczeniu uległo także około 25 procent zabudowy lewobrzeżnej części Warszawy, a razem z popowstaniowym wyburzaniem przeprowadzonym przez Niemców do 16 stycznia 1945 roku naziści zniszczyli ponad 70 procent budynków mieszkalnych i 90 procent obiektów zabytkowych.   Galeria zdjęć z Muzeum Powstania Warszawskiego Flickr.   https://www.youtube.com/watch?v=VGQAfqXsQxA   Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Staňte sa diplomatom!   Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky otvorilo nábor na aplikačný diplomaticko-konzulárny program pre rok 2019, ktorý pripravuje jeho účastníkov na prácu v poľskej diplomacii. Účastníci aplikačného programu budú zamestnaní na Ministerstve zahraničných vecí Poľskej republiky na dobu určitú – 1 rok. Po jeho ukončení a absolvovaní skúšky získajú diplomatickú hodnosť a začnú pracovať ako členovia zahraničnej služby. Absolventi aplikačného programu budú delegovaní do práce v zahraničných pracoviskách Poľskej republiky. Aplikačný diplomaticko-konzulárny program je Vaším začiatkom práce v Ministerstve zahraničných vecí Poľskej republiky!   Požiadavky pre kandidátov http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/aplikacja   Nariadenie, ktoré upravuje priebeh súťaže: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001175&min=1     Výkaz požiadaviek a kontaktné údaje sa nachádzajú na internetovej stránke MZV PR a Kancelárie predsedu Rady ministrov PR: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/aplikacja http://bip.kprm.gov.pl/kpr/konkursy-na-aplikacje-d/5195,Konkurs-na-aplikacje-dyplomatyczo-konsularna-ADK-2019A.html   Termín podávania žiadostí: do 31. augusta 2018.   ---   Zostań dyplomatą!   Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2019, która przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji.   Uczestnicy aplikacji zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony 1 roku.  Po jej ukończeniu i  zdaniu egzaminu uzyskają stopień dyplomatyczny oraz podejmą obowiązki członka służby zagranicznej. Absolwenci aplikacji zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to początek kariery w MSZ!   Wymagania dla kandydatów: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/aplikacja   Rozporządzenie regulujące przebieg konkursu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001175&min=1   Wykaz wymagań i dane kontaktowe znajdują się na stronach MSZ i KPRM: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/aplikacja http://bip.kprm.gov.pl/kpr/konkursy-na-aplikacje-d/5195,Konkurs-na-aplikacje-dyplomatyczo-konsularna-ADK-2019A.html   Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia 2018 r.    

ℹ️ Milí priatelia, v súvislosti s letným dovolenkovým obdobím Vás informujeme, že čitáreň a knižnica budú z dôvodu čerpania dovolenky v termíne 16. júna – 3. augusta 2018 zatvorené. V prípade, ak máte záujem zapožičanú knihu vrátiť, môžete ju odovzdať pracovníkom Poľského inštitútu vedľa v galérii. Za pochopenie ďakujeme.

FaLang translation system by Faboba