Medzinárodná aliancia pre pripomínanie si holokaustu prijala stanovisko vo veci chybných kódov pamäti

Medzinárodná aliancia pre pripomínanie si holokaustu (IHRA) prijala počas plenárneho zasadania v Ženeve podporné stanovisko pre snahu vlády Poľskej republiky týkajúcu sa eliminácie v publikáciách a verejnom diskurze venovanom téme vyhladzovania židovského obyvateľstva počas druhej svetovej  vojny chybných kódov pamäti, ako napr. „poľské tábory“, „poľské tábory smrti“.

Aliancia vyzvala k tomu, aby sa prestali používať tieto nesprávne výrazy vo vzťahu k miestam, kde nacistické Nemecko prenasledovalo a zavraždilo Židov na okupovanom poľskom území.

So zadosťučinením prijímame stanovisko IHRA ako pomoc v boji proti znetvoreniu pravdy o holokauste a potláčaniu zodpovednosti za tento strašný zločin nacistického Nemecka. Je to výsledok aktivít poľskej diplomacie, predovšetkým poľskej delegácie v IHRA pozostávajúcej z predstaviteľov vládnych, múzejných, výskumných a vedeckých inštitúcií, a tiež zaangažovania sa do dialógu s medzinárodnou spoločnosťou s cieľom prezentovať plnú pravdu o holokauste založenú na pravdivých a otvorených historických výskumoch. Ministerstvo zahraničných vecí vrátane poľských zahraničných diplomatických inštitúcií vyvíja neustálu snahu, ktorej cieľom je eliminovať z diskusií o holokauste výrazy považované za chybné kódy pamäti.

Medzinárodná aliancia pre pripomínanie si holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) je medzivládna organizácia vytvorená v roku 1998. Jej cieľom je mobilizácia a koordinácia podpory zo strany politických spoločenských lídrov pre vzdelanie, udržanie pamäti a vedecké výskumy o holokauste na štátnej a medzinárodnej úrovni. Do aliancie patrí 31 členských štátov a 11 štátov-pozorovateľov. Poľsko je členom IHRA od roku 1999.

Tlačový odbor

Ministerstvo zahraničných vecí

Stanovisko Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie si holokaustu: PDF.

 

---

 

Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście przyjął stanowisko ws. wadliwych kodów pamięci

 Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście  (IHRA) przyjął w czwartek podczas plenarnego posiedzenia w Genewie stanowisko wyrażające poparcie dla działań Rządu RP,  zmierzających do wykluczenia z publikacji i publicznego dyskursu na temat zagłady ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej wadliwych kodów pamięci, takich jak „polskie obozy”, „polskie obozy śmierci”.

Sojusz wezwał do zaprzestania używania tych nieprawdziwych określeń w odniesieniu do miejsc związanych z prześladowaniem i mordowaniem Żydów przez nazistowskie Niemcy na okupowanych ziemiach polskich.

Z satysfakcją przyjmujemy stanowisko wyrażone przez IHRA jako działanie wymierzone przeciwko zniekształcaniu prawdy o Holokauście i rozmywaniu odpowiedzialności za tę straszliwą zbrodnię, która spoczywa na nazistowskich Niemczech. Jest ono wynikiem działań polskiej dyplomacji, w szczególności polskiej delegacji w IHRA złożonej z przedstawicieli instytucji rządowych, muzealnych, badawczych i naukowych, oraz zaangażowania w dialog ze społecznością międzynarodową w celu promowania pełnej prawdy o Holokauście, opartej na rzetelnych i otwartych badaniach historycznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w tym także polskie placówki za granicą, podejmują nieustanne działania mające na celu doprowadzenie do wykluczenia z dyskusji na temat Holokaustu określeń uznawanych za wadliwe kody pamięci.

Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) jest organizacją międzyrządową utworzoną w 1998 roku. Jej celem jest mobilizowanie i koordynowanie wsparcia ze strony liderów politycznych i społecznych dla edukacji, podtrzymywania pamięci oraz prowadzenia badań naukowych o Holokauście na szczeblach krajowym i międzynarodowym. IHRA skupia 31 państw członkowskich oraz jedenaście państw-obserwatorów. Polska jest członkiem IHRA od 1999 roku.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Stanowisko Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście: PDF.

FaLang translation system by Faboba