Aktuality

  10. apríla 2010 v raňajších hodinách v blízkosti Smolenska havaroval špeciál Tu-154M s prezidentom Poľskej republiky Lechom Kaczyńským a prvou dámou Mariou Kaczyńskou na palube. Na mieste zahynulo 96 osôb – najvyšší štátni predstavitelia, vojenská generalita a posádka lietadla.   Štátna delegácia letela do Katyne na slávnosti 70. výročia katynského masakru. V leteckej katastrofe zahynul prezident Poľskej republiky Lech Kaczyński, prvá dáma Maria Kaczyńska, posledný prezident PR v exile Ryszard Kaczorowski, zástupcovia maršalkov Sejmu a Senátu, skupina parlamentných poslancov, velitelia Ozbrojených síl Poľskej republiky, zamestnanci Kancelárie prezidenta, šéfovia štátnych inštitúcií, duchovní predstavitelia, zástupcovia ministerstiev, vojenských veteránskych a spoločenských organizácií, ako aj sprevádzajúce osoby či posádka lietadla.   Účastníci letu si mali v Katyni uctiť 22 tisíc poľských dôstojníkov – vojenských zajatcov – zavraždených na jar 1940 sovietskymi jednotkami NKVD. Katynský les, Miednoje, Charkov, Bykivnia – to sú územia dnešného Ruska a Ukrajiny, na ktorých boli zavraždení poľskí vojenskí zajatci – dôstojníci, vedci, duchovní, úradníci či podnikatelia.   Budúcnosť je potrebné stavať na pravde, a preto je veľmi dôležitá pravda o Katyni, lebo ona nesie so sebou spravodlivosť a pokoj pre srdce – okrem iného aj tieto slová mal vysloviť v Katyni prezident Lech Kaczyński.   Medzi 96 obeťami leteckej katastrofy boli aj dlhoroční zaslúžení členovia zahraničnej služby: Andrzej Kremer – zástupca ministra zahraničných vecí zodpovedný za právne, zmluvné a konzulárne záležitosti, Mariusz Handzlik, zástupca štátneho tajomníka v Kancelárii prezidenta PR – pôsobiaci na MZV PR od roku 1994 do roku 2005, bol o. i. zástupcom riaditeľa Odboru politiky bezpečnosti; Stanisław Jerzy Komorowski, zástupca ministra národnej obrany, ktorý pôsobil aj na pozícii zástupcu ministra zahraničných vecí v rokoch 2005 – 2006 a Mariusz Kazana – riaditeľ Diplomatického protokolu.   Udalosti z 10. apríla 2010 šokovali milióny Poliakov v Poľsku a zahraničí, ako aj medzinárodnú verejnú mienku. Dodnes Poľsko očakáva vrátenie od ruských štátnych orgánov vraku vládneho lietadla a čiernych skriniek, vďaka čomu by sa podarilo získať úplné poznatky o príčinách tejto tragédie.   Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí   ---   Ósma rocznica katastrofy smoleńskiej   W godzinach porannych, 10 kwietnia 2010 roku w pobliżu Smoleńska rozbił się specjalny samolot Tu-154M, z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i Pierwszą Damą, Marią Kaczyńską na pokładzie. Na miejscu zginęło 96 osób - przedstawiciele najwyższych władz państwowych, dowódców wojska i załoga samolotu.   Delegacja państwowa leciała do Katynia na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. W katastrofie lotniczej zginęli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Pierwsza Dama Maria Kaczyńska, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, a także załoga samolotu.   Uczestnicy lotu mieli w Katyniu oddać hołd 22 tysiącom polskich oficerów – jeńców wojennych - zamordowanych wiosną 1940 roku przez sowieckie NKWD. Las Katyński, Miednoje, Charków, Bykownia – to tereny dzisiejszej Rosji i Ukrainy, na których dokonano masowych mordów na polskich jeńcach wojennych: oficerach, naukowcach, duchownych, urzędnikach i przedsiębiorcach.   - Przyszłość należy budować na prawdzie i dlatego tak ważna jest prawda o Katyniu, bo ona niesie ze sobą sprawiedliwość i ukojenie serca – między innymi te słowa miał wypowiedzieć w Katyniu prezydent Lech Kaczyński.   Wśród 96 ofiar katastrofy lotniczej znaleźli się też wieloletni, zasłużeni członkowie służby zagranicznej: Andrzej Kremer – wiceminister spraw zagranicznych odpowiedzialny za sprawy prawne, traktatowe i konsularne; Mariusz Handzlik, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP  – związany z MSZ od 1994 do 2005 roku, był m.in. wicedyrektorem Departamentu Polityki Bezpieczeństwa; Stanisław Jerzy Komorowski, wiceminister obrony narodowej, pełniący funkcję wiceministra spraw zagranicznych w latach 2005 - 2006 oraz Mariusz Kazana – dyrektor Protokołu Dyplomatycznego.   Wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku wstrząsnęły milionami Polaków w kraju oraz za granicą, a także międzynarodową opinią publiczną. Do dziś Polska oczekuje na zwrot przez władze rosyjskie wraku rządowego samolotu oraz czarnych skrzynek, co pozwoliłoby na uzyskanie pełnej wiedzy o przyczynach tej tragedii.                                                                         Biuro Rzecznika Prasowego                                                                Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

  Minister zahraničných vecí Poľskej republiky vyhlasuje súťaž o najlepšiu cudzojazyčnú publikáciu propagujúcu históriu Poľska a o najlepšiu publikáciu v poľskom jazyku zameranú na históriu poľskej diplomacie, ktoré boli vydané v roku 2017. Historici môžu prihlasovať svoje práce do 15. mája 2018.   Do súťaže je možné prihlásiť knižné publikácie, vedecké monografie, populárno-náučné publikácie a bibliografie – na ktorých sa autorsky podieľali najviac 3 autori. Pre víťaza súťaže v kategórii najlepšia cudzojazyčná publikácia propagujúca históriu Poľska je určená peňažná odmena vo výške 10 tisíc eur, pre víťaza v kategórii najlepšia publikácia zameraná na históriu poľskej diplomacie – 20 tisíc eur. Ceny v súťaži udelí minister zahraničných vecí Poľskej republiky na návrh Rady historickej diplomacie.   Pravidlá prihlasovania publikácií: - Podmienkou účasti v súčaži je zaslanie prác v termíne do 15. mája 2018 (rozhoduje dátum prijatia zásielky na Ministerstve zahraničných vecí Poľskej republiky). - Práce do súťaže je potrebné prihlásiť v podobe 3 exemplárov, pričom – pokiaľ je to možné – je potrebné priložiť publikované recenzie, posudky a vydavateľské recenzie. - Do aktuálneho ročníka súťaže je možné prihlásiť iba práce vydané v roku 2017. - Publikácie je potrebné poslať na adresu: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa na obálke je potrebné uviesť: Konkurs Historyczny Ministra SZ alebo podať v podateľni Ministerstva zahraničných vecí, vchod od ul. Litewskej, v pracovnej dobe 8.15 – 16.15 od pondelka do piatka. - Ministerstvo zahraničných vecí PR spätne neposiela exempláre publikácií prihlásených do súťaže. - Otázky súvisiace so súťažou je potrebné zasielať na adresu sekretariátu Poľského inštitútu v Bratislave: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak63fa94c54d51bea4bbf834cd835df8ed').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy63fa94c54d51bea4bbf834cd835df8ed = 'bratyslawa.ip.sekretariat' + '@'; addy63fa94c54d51bea4bbf834cd835df8ed = addy63fa94c54d51bea4bbf834cd835df8ed + 'msz' + '.' + 'gov' + '.' + 'pl'; var addy_text63fa94c54d51bea4bbf834cd835df8ed = 'bratyslawa.ip.sekretariat' + '@' + 'msz' + '.' + 'gov' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak63fa94c54d51bea4bbf834cd835df8ed').innerHTML += ''+addy_text63fa94c54d51bea4bbf834cd835df8ed+''; s názvom Historická súťaž ministra zahraničných vecí PR - Základným kritériom posúdenia prác bude meritórna hodnota publikácie z pohľadu realizácie poľskej zahraničnej politiky. - Podrobné pravidlá súťaže sú uvedené vo Výnose č. 24 Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky zo dňa 18. júla 207 o Historickej súťaže ministra zahraničných vecí (spolu s prílohami).

  Od marca 2018 Národná agentúra akademických výmenných pobytov (poľ. skr. NAWA) prijíma žiadosti v rámci programu Letné kurzy poľského jazyka a kultúry 2018. Vďaka nemu sa môžu zahraniční študenti bezplatne zúčastniť troj- až štvortýždňových prázdninových kurzov v Poľsku. Žiadosti je možné zaslať do 15. apríla.   Program Letné kurzy poľského jazyka a kultúry 2018 je určený pre osoby, ktoré sa učia poľštinu ako cudzí jazyk, ako aj pre tých, ktorí sa len plánujú začať učiť poľštinu. Program zahŕňa výuku jazyka, výlety a prednášky o histórii a poľskej kultúre.   Informácie o pravidlách prihlasovania sa a celého programu nájdete na stránke NAWA: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/szkoly-letnie-jezyka-i-kultury-polskiej   O účasť sa môžu uchádzať cudzinci, ktorí podajú žiadosť do systému NAWA, a splnia všetky tieto kritériá: - študent zahraničnej vysokej školy; - nemá poľské občianstvo; - neštuduje v Poľsku v AR 2017/2018 - učí sa poľštinu alebo má znalosť angličtiny na úrovni B1   Termíny letných kurzov: 1. – 22. júla 1. – 29. júla 1. – 22. augusta 1. – 29. augusta   Informácie o programe po anglicky: https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/summer-schools-of-the-polish-language-and-culture   ---   Letnie kursy języka i kultury polskiej 2018 W marcu 2018 roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w programie Letnie kursy języka i kultury polskiej 2018. Umożliwia on zagranicznym studentom bezpłatny udział w trzy- i czterotygodniowych kursach wakacyjnych organizowanych w Polsce. Wnioski o wyjazd na kursy można składać do 15 kwietnia.   Program Letnie kursy języka i kultury polskiej 2018 skierowany jest do osób uczących się języka polskiego jako obcego, a także do tych, które dopiero planują rozpocząć naukę. Obejmuje on naukę języka, wycieczki oraz wykłady dotyczące historii i kultury polskiej. Zachęca zagranicznych studentów do kontynuowania nauki języka polskiego po powrocie do swoich uczelni, a także do rozpoczęcia studiów w Polsce.   Informacje o zasadach rekrutacji uczestników programu  Letnie kursy języka i kultury polskiej 2018 oraz jego regulamin dostępne są na stronie NAWA https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/szkoly-letnie-jezyka-i-kultury-polskiej   O udział w programie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy złożą wniosek w systemie teleinformatycznym NAWA i spełnią łącznie następujące kryteria: •                     są studentami zagranicznych uczelni; •                     nie mają polskiego obywatelstwa; •                     nie studiują w Polsce w roku akademickim 2017/2018; •                     uczą się języka polskiego lub znają język angielski na poziomie min. B1.      Terminy letnich kursów: 1-22 lipca, 1-29 lipca, 1-22 sierpnia i 1-29 sierpnia 2018 r.   Informacje o programie po angielsku: https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/summer-schools-of-the-polish-language-and-culture

Bratislava 15. – 21. 3. www.febiofest.sk 25. ročník Medzinárodného filmového festivalu klubov Febiofest 2018 prinesie aj tento rok na plátna vyše stovky celovečerných a krátkych filmov v niekoľkých sekciách – väčšina z nich zavíta k slovenským divákom v exkluzívnych predpremiérach priamo z prestížnych zahraničných prehliadok, a publikum bude môcť v premiérach spoznať aj domáce novinky či nahliadnuť do zlatého fondu svetovej kinematografie. V rámci celovečerných filmov sa do programovej ponuky festivalu Febiofest 2018 dostalo to najlepšie, čo za posledný rok vzniklo aj na poľskej filmovej scéne. Dôležitou programovou sekciou zostáva aj tento rok súťaž krátkych filmov s názvom V strede Európy rovnako s poľskou účasťou (krátke filmy: Prach, Spitzberger, Otvor mi, Eufória). V programe festivalu môžete uvidieť nasledujúce poľské filmy. Presné dátumy projekcií nájdete v priebehu marca na internetovej stránke festivalu.

    Múzeum Histórie Poľska v spolupráci s portálom historia.org.pl po jedenásty krát organizujú hlasovanie Historické podujatie roka 2017, ktorého cieľom je odmeniť organizátorov, tvorcov a iniciátorov najzaujímavejších historických podujatí v uplynulom roku. Termín posielania projektov je stanovený do 31. marca 2018.   Organizátori pozývajú všetkých – ako súkromné osoby, tak aj inštitúcie, organizácie, kultúrne strediská na prihlásenie projektov v troch kategóriách: PODUJATIE, VÝSTAVA, VZDELÁVANIE A MULTIMÉDIÁ.   Prihlášky je možné poslať od 1. marca prostredníctvom formuláru dostupného na stránke www.whr.muzhp.pl, kde sa tiež nachádzajú pravidlá hlasovania.   Následne porota vyberie po 5 projektov z každej kategórie. Následne o nich bude hlasovať internetová verejnosť, ktorá vyberie 3 víťazné podujatia. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v júni 2018.   ---   Rusza 11. edycja plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku”   Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl po raz jedenasty organizują plebiscyt „Wydarzenie Historyczne Roku 2017”, którego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w minionym roku. Termin zgłaszania projektów upływa 31 marca 2018 roku.   Organizatorzy zachęcają wszystkich, zarówno osoby prywatne, jak i instytucje, organizacje, ośrodki kultury itd., do zgłaszania projektów w trzech kategoriach: WYDARZENIE – tj. festiwal, impreza plenerowa, konferencje i sympozja, komplet wydarzeń (książka, wystawa, strona www, tablice), rekonstrukcje historyczne, wykopaliska archeologiczne, spektakle, akcje społeczne etc., WYSTAWA – tj. nowa wystawa stała lub czasowa, e-wystawa, otwarcie muzeum etc. oraz EDUKACJA I MULTIMEDIA – tj. projekty edukacyjne (np. warsztaty, lekcje, gry edukacyjne etc.), publikacje, komiks, e-wydarzenia/multimedia (np. film, audiobook), strona www, aplikacje mobilne etc. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 marca poprzez formularz dostępny na stronie projektu: www.whr.muzhp.pl, gdzie również znajduje się regulamin plebiscytu.   W kolejnych etapach konkursu jury, złożone z przedstawicieli świata kultury, nauki i sztuki, wybierze po 5 projektów z każdej kategorii. Projekty te zostaną poddane głosowaniu internautów, którzy wybiorą 3 zwycięskie przedsięwzięcia. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2018 roku.   Plebiscyt angażuje wiele środowisk lokalnych, które chcą wypromować organizowane przez siebie przedsięwzięcia. Jak podkreślają uczestnicy – „plebiscyt jest dla nich idealną formą promocji i popularyzacji historii oraz ogromnym wyróżnieniem, jeśli projekt zostaje zgłoszony przez osoby, które nie są jego autorami tylko po prostu w nim uczestniczyły”. Z roku na rok wzrasta liczba zgłaszanych projektów, które rywalizują o miano tego najważniejszego. Od początku istnienia plebiscytu zgłoszono blisko 1000 przedsięwzięć, a w internetowym głosowaniu wzięło łącznie ponad 50 tys. internautów. Do konkursu zgłaszają się zarówno znane instytucje ogólnopolskie, jak i lokalne stowarzyszenia działające wyłącznie w danym regionie.   „Wydarzenie Historyczne Roku to wyjątkowy konkurs, który swoim zasięgiem wykracza poza granice kraju. W minionej edycji mieliśmy projekty m.in. z Australii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Belgii, Ukrainy, Rosji, Gruzji czy Irlandii. Przez 11 lat trwania plebiscytu nagrodzonych i wyróżnionych zostało wiele osób, które mają ciekawe i dobre pomysły. Dzięki udziałowi w konkursie i szerokiej promocji, wiele projektów dociera do nowego grona, do którego nigdy nie dotarliby organizatorzy” – mówi dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.   Laureaci poprzednich edycji: 2016 – wystawa czasowa „Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni w szczegółach” (kategoria „Wystawa”), obchody 40. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec '76 (kategoria „Wydarzenie”), Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich (kategoria „Edukacja i multimedia”) 2015 – wystawa stała Muzeum Katyńskiego (kategoria „Wystawa”), rekonstrukcja historyczna „Obława Augustowska. Lipiec 1945” (kategoria „Wydarzenie”), społeczna akcja „Chwalimy się Powstaniem” (kategoria „Edukacja i multimedia”) 2014 – wystawa czasowa „Krakowscy Wyklęci” (kategoria „Wystawa”), otwarcie Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (kategoria „Wydarzenie”), „Projekt: Pilecki” (kategoria „Edukacja i multimedia”) 2013 – projekt edukacyjny dla dzieci i dorosłych „Magia ogrodów” 2012 – projekt edukacyjny towarzyszący musicalowi „Korczak” 2011 – uroczysty pochówek kpt. Władysława Raginisa i por. Stanisława Brykalskiego 2010 – otwarcie podziemi Rynku Głównego w Krakowie 2009 – V rekonstrukcja bitwy warszawskiej w Ossowie 2008 – ekshumacja zwłok gen. Władysława Sikorskiego 2007 – uruchomienie TVP Historia   Harmonogram: 1-31 marca 2018 – zgłaszanie projektów (I etap) do 6 kwietnia 2018 – Jury wybiera po pięć projektów w każdej z kategorii 16 kwietnia – 17 maja 2018 – głosowanie internetowe na wybrane projekty (II etap) czerwiec 2018 – oficjalne ogłoszenie wyników   Plebiscyt został objęty Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizator: Muzeum Historii Polski w Warszawie Partner: portal historia.org.pl Patroni medialni: Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa, dzieje.pl, Telewizja Polska. Termin: marzec-czerwiec 2018   Kontakt dla mediów: Marek Stremecki                                                          Biuro Prasowe  Rzecznik Prasowy                                                        Muzeum Historii Polski Muzeum Historii Polski                                                tel. 22 211 90 12 (13, 14) tel. 22 211 90 11, 601 177 901                                      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak179236cd44c770d9cf957e2f3441e98a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy179236cd44c770d9cf957e2f3441e98a = 'biuro.prasowe' + '@'; addy179236cd44c770d9cf957e2f3441e98a = addy179236cd44c770d9cf957e2f3441e98a + 'muzhp' + '.' + 'pl'; var addy_text179236cd44c770d9cf957e2f3441e98a = 'biuro.prasowe' + '@' + 'muzhp' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak179236cd44c770d9cf957e2f3441e98a').innerHTML += ''+addy_text179236cd44c770d9cf957e2f3441e98a+''; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak4100942f5ab8bd4783d25d3d23b73c4b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4100942f5ab8bd4783d25d3d23b73c4b = 'marek.stremecki' + '@'; addy4100942f5ab8bd4783d25d3d23b73c4b = addy4100942f5ab8bd4783d25d3d23b73c4b + 'muzhp' + '.' + 'pl'; var addy_text4100942f5ab8bd4783d25d3d23b73c4b = 'marek.stremecki' + '@' + 'muzhp' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak4100942f5ab8bd4783d25d3d23b73c4b').innerHTML += ''+addy_text4100942f5ab8bd4783d25d3d23b73c4b+'';

Aj tento rok môžu slovenskí vedci získať štipendium a dotáciu na vedecký výskum v oblasti práva, politických vied, súčasnej histórie na poľských vysokých školách po dobu celého akademického roka 2018/2019.   Cieľom štipendia Krzysztofa Skubiszewského, prvého ministra zahraničných vecí po znovuzískaní nezávislosti (1989 – 1993), je podnietiť šírenie demokracie, ľudských práv, pravidiel právneho štátu a rešpektovania práva v medzinárodných vzťahoch. Podrobné informácie o štipendiu a dotácii sú prístupné na: www.skubi.net/konkurs. Žiadosti môžu kandidáti posielať do 13. apríla 2018.

  Rozpustenie Armie Krajowej v roku 1945 automaticky pre mnoho vojakov neznamenalo koniec boja za správnu vec. Práve naopak, obsadenie územia Poľskej republiky Červenou armádou, čo malo za následok o. i. rozpustenie Poľského podzemného štátu, bolo začiatkom novej bitky za slobodnú krajinu a dobré meno, a postupne aj za historickú pravdu.   „Vojna sa neskončila [...]. Nikdy nebudeme súhlasiť, aby sme žili v inom ako v absolútne suverénnom, nezávislom a spravodlivom Poľskom štáte [...]. Toto je môj posledný rozkaz. Ďalšiu prácu a činnosť vykonávajte v duchu znovuzískania plnej nezávislosti štátu,“ písal posledný veliteľ Armie Krajowej gen. Leopold Okulicki pseudonym „Niedźwiadek“ v rozlúčkovom rozkaze pre dôstojníkov a vojakov AK v januári 1945. Prvé štruktúry, ktoré vznikli vzhľadom na okupáciu poľského územia Červenou armádou, boli vytvorené ešte v roku 1943. Rok 1945 priniesol veľmi intenzívny ozbrojený odpor voči násilím presadenej moci – na mnohých územiach nabral dokonca rozmer protikomunistického povstania. Civilné a vojenské organizácie, ktoré spojili sily – vrátane tej najslávnejšej Sloboda a nezávislosť – sa mali podujať na nevyhnutnú sebaobranu a udržiavať morálku v národe. Cieľom podzemia bolo zabezpečiť realizáciu jaltských dohôd týkajúcich sa Poľska vrátane záležitosti uskutočnenia demokratických slobodných volieb.   Odhaduje sa, že počas ďalších rokov pôsobenia ozbrojeného podzemia v ňom fungovalo takmer 200 tisíc osôb. Iba časť z nich bojovala v partizánskych oddieloch – ostatní zabezpečovali vybavenie, rozviedku, úkryt a spojenie. Vojaci zomierali nielen v boji – mnohí boli zavraždení vo väzniciach na základe rozsudkov stalinovských orgánov moci. Pri vydávaní rozsudkov sa nerešpektovalo právo na spravodlivý, nestranný proces a obhajobu. Zatknutí vojaci boli odsúdení pre krivé obvinenia, ako napr. kolaborácia s nemeckým okupantom. Štátni predstavitelia bojovali s protikomunistickým podzemím nielen pomocou vojska a milície, ale tiež pomocou propagandy.   Vojaci boli už unavení predlžujúcou sa vojnou, chýbali im velitelia, ktorí boli zastrelení alebo vyvezení na východ, ďalej boli vystavení ukrutným trestom – preto väčšinou vyšli z úkrytu vo februári 1947. Menší počet ostal bojovať aj ďalej – až do začiatku päťdesiatych rokov. Posledný Neoblomný vojak Józef Franczak „Laluś“ bol zastrelený v razii na jeseň 1963. Mnoho z bývalých vojakov sa dostalo z väzenia alebo sovietskych lágrov až v 60. rokoch, iní sa ukrývali pod falošnými priezviskami až do konca Poľskej ľudovej republiky. Predstavitelia Poľskej ľudovej republiky sa snažili úplne vymazať protikomunistický odboj z kolektívnej pamäti.   Spomienka však prežila a ožila v 90. rokoch. Práve vtedy vznikol poľský pojem Żołnierze Wyklęci, do slovenčiny prekladaný ako Neoblomní vojaci. V tomto období sa tiež historici začali venovať serióznemu výskumu. Od roku 2011 v deň výročia smrti siedmich členov posledného Hlavného velenia zoskupenia Sloboda a nezávislosť, ktorí boli zavraždení v mokotowskom väzení, sa v Poľsku oslavuje Národný pamätný deň Neoblomných vojakov. História neoblomných vojakov je dnes príbehom o boji za právo na samourčenie, symbolom hrdinstva a túžby po slobode.   Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky   ---   Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”   Rozwiązanie Armii Krajowej w 1945 roku dla wielu żołnierzy nie oznaczało końca walk o słuszną sprawę. Przeciwnie, zajęcie przez Armię Czerwoną terenów Rzeczypospolitej, skutkujące m.in. rozwiązaniem Polskiego Państwa Podziemnego, było początkiem nowej batalii o wolny kraj i dobre imię, a z czasem też o prawdę historyczną.   „Wojna się nie skończyła […]. Nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym Państwie Polskim […]. Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa” – pisał ostatni dowódca Armii Krajowej gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” w pożegnalnym rozkazie dla oficerów i żołnierzy AK w styczniu 1945 roku. Pierwsze struktury, tworzone na wypadek okupacji polskich terenów przez Armię Czerwoną, powstały jeszcze w 1943 roku. Rok 1945 przyniósł tak intensywny zbrojny opór przeciw narzuconej przemocą władzy, że na wielu terenach przybrał on skalę antykomunistycznego powstania. Łączące wysiłki cywilne i wojskowe organizacje, w tym najsłynniejsza „Wolność i Niezawisłość”, miały podejmować niezbędną samoobronę i podtrzymywać morale w narodzie. Celem Podziemia było zapewnienie realizacji ustaleń jałtańskich dotyczących Polski, w tym tych w sprawie przeprowadzenia demokratycznych, wolnych wyborów.   Szacuje się, że w ciągu kolejnych lat aktywności zbrojnego podziemia działało w nim blisko 200 tysięcy osób. Tylko część z nich walczyła w oddziałach partyzanckich – pozostali zapewniali im wyposażenie, wywiad, schronienie i łączność. Żołnierze ginęli nie tylko w boju – wielu zamordowano w więzieniach, na mocy wyroków stalinowskich władz. Wyroki wydawano bez poszanowania prawa do sprawiedliwego, bezstronnego procesu i możliwości obrony. Zatrzymywani żołnierze skazywani byli pod fałszywymi zarzutami: kolaboracji z niemieckim okupantem. Władza walczyła z antykomunistycznym podziemiem nie tylko za pomocą wojska i milicji, ale również – propagandy.   Zmęczeni przedłużającą się wojną, pozbawieni dowództwa oficerów, których rozstrzelano albo wywieziono na Wschód, narażeni na okrutne kary żołnierze w większości wyszli z ukrycia w lutym 1947 roku. Mniej liczni walczyli dalej – aż do początku lat pięćdziesiątych. Ostatni „Niezłomny” Józef Franczak „Laluś” został zastrzelony w obławie jesienią 1963 roku. Wielu z byłych żołnierzy wyszło z więzień lub sowieckich łagrów dopiero w latach sześćdziesiątych, inni ukrywali się pod fałszywi nazwiskami aż do końca Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Władze PRL dążyły do całkowitego wyparcia antykomunistycznego podziemia ze zbiorowej pamięci.   Wspomnienie jednak przetrwało i odżyło w latach 90. To wtedy narodziło się pojęcie „Żołnierzy Wyklętych”, a historycy rozpoczęli poważne badania. Od 2011 roku w rocznicę śmierci siedmiu członków ostatniego Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, straconych w mokotowskim więzieniu, celebrujemy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Historia Wyklętych jest dziś opowieścią o walce o prawo do samostanowienia, symbolem męstwa i pragnienia wolności.   Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

9. – 11. 3. www.polskazobaczwiecej.pl   V druhý marcový víkend odporúčame výlet v Poľsku. V ten víkend sa totiž uskutoční akcia Poľsko – aby ste videli viac! Víkend za polovičnú cenu – presne 661 partnerov pripravilo jedinečné cenové ponuky, vďaka ktorým sa pricestovať do Poľska skutočne oplatí. V ponuke nájdete hotely, múzeá a galérie, rezervačné portály, prepravcu PLL LOT, mnoho múzeí a iných turistických atrakcií. Minulý rok akciu využilo až 110 tisíc turistov. Najviac partnerov podujatia nájdete v malopoľskom (100), dolnosliezskom (72) a pomorskom (70) vojvodstve, u ktorých môžete využiť 50-percentnú zľavu na poskytované služby. Vybrané miesta a partnerov podujatia nájdete pomocou mapy alebo vyhľadávača na internetovej stránke www.polskazobaczwiecej.pl, kde sa dozviete viac o aktuálnej ponuke zahŕňajúcej aj poľsko-slovenské pohraničie.

    Neexistujú ťažké jazyky – tvrdia vedci. Ich tézu potvrdzuje okolo 10 tisíc cudzincov, ktorí od roku 2004 pristúpili k skúške poľštiny ako cudzieho jazyka. Pri príležitosti Dňa materinského jazyka vám predstavujeme niekoľko zaujímavých faktov o učení sa poľského jazyka.   Aby človek mohol zvládnuť poľštinu, je potrebné jej venovať okolo 1100 hodín. Pre porovnanie – anglofónni študenti potrebujú na zvládnutie pre nich najjednoduchších jazykov (napr. dánčiny, taliančiny či španielčiny) okolo 600 hodín, a na zvládnutie najťažších jazykov (napr. kórejčiny či mandarínčiny) až 2200 hodín. Všetko však záleží od uhla pohľadu.   Prirodzene najľahšie ide učenie sa poľštiny osobám, ktoré poznajú iné slovanské jazyky. O niečo väčšou výzvou môže byť poľský jazyk pre osoby, ktoré hovoria románskymi, škandinávskymi či germánskymi jazykmi. Ale ako tvrdia špecialisti, už po 3-4 rokoch intenzívnej práce aj oni môžu hovoriť krásnou poľštinou. Výskum filológov z Univerzity v Białystoku dokázal, že stačí poznať len 1200 najčastejšie používaných poľských slov, a človek môže začať poľštinu bez obmedzenia používať. Najrozsiahlejšie slovníky poľského jazyka zahŕňajú dokonca až 130 tisíc výrazov, z čoho okolo 20 tisíc používajú Poliaci každý deň.   Najviac problémov môžu adeptom poľského jazyka spôsobovať pády. Zatiaľ čo v iných jazykových systémoch niet po nich ani stopy, v poľštine fungujú veľmi dobre, a trápia nielen ľudí zo zahraničia, ale aj rodených hovoriacich. Je dobré si však všimnúť, že ľahšie je naučiť sa sedem poľských pádov ako okolo dvadsiatku pádov v maďarčine či fínčine. Poľština sa stala svetoznáma vďaka počtu spoluhlások – predovšetkým tých šušťavých a syčiacich. Je dobré mať na pamäti, že jazykolamy ako W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie či W czasie suszy szosa sucha sú veľkou výzvou, ale aj príležitosťou zabaviť sa a zasmiať pre samotných Poliakov.   Netreba sa nechať zastrašiť. V poľštine totiž okrem nich nájdete aj zapožičané slová z iných jazykov a internacionalizmy. Vďaka nim každý omnoho jednoduchšie pochopí frázy, ktoré sa tak často objavujú v médiách, ako napr. „strategia ekonomiczna“, „bank centralny“, „kultura europejska“ či „konferencja ministra“.   Na svete používa poľštinu až 45 miliónov ľudí, vďaka čomu sa poľský jazyk radí na 26. priečku najčastejšie používaných jazykov. Pozornosť by ste mu mali venovať už len na základe faktu, že prvé zapísané slová v poľštine sú vyjadrením starostlivosti a lásky. Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj – poľská veta nájdená v latinskom texte z roku 1270 znamená: Daj, ja pomeliem a ty si oddýchni. Ktorý iný svetový jazyk sa tým môže pochváliť?   Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky   ---   Język polski, język prosty
Nie ma trudnych języków – tak twierdzą naukowcy. Ich tezę potwierdza przeszło dziesięć tysięcy obcokrajowców, którzy od 2004 roku przystąpili do egzaminu z języka polskiego jako obcego. Z okazji Dnia Języka Ojczystego przedstawiamy kilka ciekawych faktów o nauce języka Sienkiewicza, Miłosza i Szymborskiej.   Aby opanować język polski, z perspektywy ucznia anglojęzycznego, należy poświęcić około 1100 godzin. Dla porównania najłatwiejsze dla anglofonów języki świata, jak duński, włoski lub hiszpański, można poznać już po 600 godzinach lekcji, a najtrudniejsze – jak koreański czy mandaryński – dopiero po 2200. Wszystko zależy jednak od perspektywy.   Naturalnie najłatwiej nauka polskiego przychodzi osobom, które znają inne języki słowiańskie. Nieco większym wyzwaniem może okazać się on dla osób mówiących na co dzień językami romańskimi, skandynawskimi czy germańskimi. Jak jednak twierdzą specjaliści, już po 3-4 latach intensywnej pracy także oni mogą władać piękną polszczyzną. Badania filologów z Uniwersytetu w Białymstoku pokazały, że wystarczy znajomość tylko 1200 najczęściej używanych słów w języku polskim, by móc zacząć się nim wygodnie posługiwać. Najobszerniejsze słowniki języka polskiego obejmują jednak nawet 130 tysięcy wyrazów, z czego około 20 tysięcy jest w codziennym użyciu.   Najwięcej problemów adeptom polszczyzny mogą sprawiać przypadki. Podczas gdy zniknęły one w wielu innych systemach językowych, w polszczyźnie mają się świetnie i łamią głowę i języki nie tylko obcokrajowcom, ale i rodzimym użytkownikom. Warto jednak zauważyć, że naszych siedem przypadków to prawie nic, jeśli porównamy je z przeszło dwudziestoma w węgierskim lub fińskim. Tym, z czego język polski słynie, jest duża liczba spółgłosek, zwłaszcza szumiących i syczących. Warto jednak pamiętać, że takie zbitki, jak „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” albo „W czasie suszy szosa sucha” są dużą próbą, ale i powodem do śmiechu dla samych Polaków.   Nie należy dać się  odstraszyć tym bardziej, że tuż obok nich w polszczyźnie łatwo znaleźć zapożyczenia z innych języków oraz internacjonalizmy. Dzięki nim często występujące w mediach frazy jak np. „strategia ekonomiczna”, „bank centralny”, „kultura europejska” czy „konferencja ministra” są łatwe do zrozumienia.   Na świecie nawet 45 milionów ludzi posługuje się językiem polskim, co czyni go 26. najczęściej używanym językiem. Nawet jeśli nie jest on prosty, z pewnością wart jest uwagi. Ile bowiem języków może poszczycić się tym, że pierwsze zapisane w nich zdania były wyrazem troski i miłości? „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”, polskie zdanie znalezione w łacińskim tekście z 1270 roku, znaczy po prostu: „Daj, ja pomielę (pokręcę żarnem), a Ty odpocznij”.   Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

  Akadémia umení Władysława Strzemińského v Lodži v spolupráci s KAUS Urbino pozýva študentov, umelcov a milovníkov umenia, aby sa zapojili do dvojtýždňových Letných medzinárodných kurzov grafiky a umeleckého textilu PATA. Minulý rok sa kurzov zúčastnilo až 60 umelcov z celého sveta.   V období od 17. do 31. júla 2018 budú môcť účastníci kurzov získavať nové skúsenosti - v ponuke programu sú totiž kurzy zamerané na umeleckú grafiku a tlačiarenské techniky, experimentálny umelecký textil, tlač na textil, komiks, preprodukciu filmov a hier či workshopy z kaligrafie a typografie.   Augustový termín vyzerá rovnako zaujímavo. V kurzoch od 6. do 18. augusta 2018 budú v ponuke kurzy zamerané na doplnky vo svete módy, techniku sieťotlače či workshopy grafického dizajnu. Novinkou v programe sú kurzy venované kostýmom a scénografii.   Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Letné kurzy do 30. júna 2018. Podrobný program a pravidlá prihlasovania nájdete na www.patanetwork.org. Všetko ďalšie informácie sa môžete dozvedieť na e-mailovej adrese Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak762f7d7ba257205068a77ad97d0c9f9d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy762f7d7ba257205068a77ad97d0c9f9d = 'pata' + '@'; addy762f7d7ba257205068a77ad97d0c9f9d = addy762f7d7ba257205068a77ad97d0c9f9d + 'patanetwork' + '.' + 'org'; var addy_text762f7d7ba257205068a77ad97d0c9f9d = 'pata' + '@' + 'patanetwork' + '.' + 'org';document.getElementById('cloak762f7d7ba257205068a77ad97d0c9f9d').innerHTML += ''+addy_text762f7d7ba257205068a77ad97d0c9f9d+''; .

FaLang translation system by Faboba