Aktuality

  Tento sviatok pripadá na 2. mája, kedy si Poliaci pripomínajú dlhú históriu bielo-červených národných farieb a s hrdosťou vystavujú vlajky zo svojich príbytkov.   Poľské národné farby majú ako jedny z mála na svete heraldický pôvod – pochádzajú z farieb erbu Poľského kráľovstva a erbu Litovského veľkokniežatstva. V poľskej symbolike pochádza biela farba od bieleho Orla, ktorý je štátnym znakom Poľska, a bielej farby Pahoni – rytiera cválajúceho na koni, ktorý je štátnym znakom Litvy. Obidva znaky sa nachádzajú na červených erbových štítoch.   Na vlajke je biela farba umiestnená hore, a červené dole, pretože v poľskej heraldike je dôležitejšia farba znaku než pozadia.   Biela a červená farba boli po prvýkrát uznané za národné farby 3. mája 1792 na prvé výročie prijatia Ústavy 3. mája. Formálne ich uznal až Snem Poľského kráľovstva v roku 1831 počas novembrového povstania ako farby poľského štátu. Po znovuzískaní nezávislosti farebnú kompozíciu poľskej vlajky potvrdil Zákonodarný snem 1. augusta 1919.   Deň Poľskej vlajky sa ako sviatok oslavuje od roku 2004. V tento deň sa organizujú rozličné patriotické akcie, ktoré pripomínajú bielo-červené národné farby. V posledných rokoch sa k vlajkám pridáva aj národná kokarda – bielo-červená rozeta, ktorú nosili povstalci v 19. storočí. Dnes si ju Poliaci pripínajú k oblečeniu počas štátnych sviatkov.   ---   Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej   Święto przypada 2 maja. Tego dnia Polacy wspominają długą historię biało-czerwonych barw narodowych i z dumą eksponują flagi na zewnątrz.   Polskie barwy narodowe jako jedne z nielicznych w świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli Orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, który jest godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tarczach herbowych.   Na fladze biel znalazła się u góry, a czerwień na dole, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.   Barwy biała i czerwona zostały po raz pierwszy uznane za narodowe 3 maja 1792 r., w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Formalnie zostały przyjęte jako kolory państwa polskiego przez Sejm Królestwa Polskiego w 1831 r., w czasie powstania listopadowego. Po odzyskaniu niepodległości wygląd polskiej flagi zatwierdził Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 r.   Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzony jest od 2004 roku. Tego dnia organizowane są liczne akcje patriotyczne, które przypominają o biało-czerwonych barwach narodowych. W ostatnich latach do łask wróciła też kokarda narodowa – biało-czerwona rozetka, noszona przez powstańców w XIX wieku. Dziś Polacy przypinają ją do ubrania podczas świąt państwowych.  

  Poľsko spolu s Českom, Slovenskom, Maďarskom, Litvou, Lotyšskom, Estónskom, Slovinskom, Cyprom a Maltou vstúpilo 1. mája 2004 do Európskej únie. Išlo o najväčšie rozšírenie Európskej únie v histórii.   Prvý krok spočíval v podpísaní Európskej dohody dňa 16. decembra 1991, ktorou sa založilo pridruženie medzi Poľskom a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi. Vláda Poľskej republiky už 8. apríla 1994 v Aténach symbolicky podala formálnu žiadosť o členstvo v Európskej únii. O štyri roky sa začali oficiálne rokovanie o vstupe s EÚ. V referende o vstupe do Európskej únie, ktoré sa uskutočnilo 7. – 8. júna 2003, hlasovalo za vstup do EÚ 77,45 % Poliakov.   Poľsko je najľudnatejšou a najväčšou krajinou, pokiaľ ide o rozlohu, ktorá vstúpila do EÚ po roku 2004. V celej Európskej únii je poľské hospodárstvo vôbec 8. najväčšou silou, pričom patrí k tým, čo sa najrýchlejšie rozvíjajú.   Poľsko je aktívnym a dôležitým členom Európskej únie. Zúčastňuje sa na najdôležitejších diskusiách na fóre Európskej únie, ktoré sa týkajú budúcnosti EÚ či migračnej, klimatickej a hospodárskej politiky. Členstvo Poľska posilňuje jeho pozíciu na medzinárodnej scéne, čo prináša aj mnoho hospodárskych, politických a spoločenských výhod.   Vo svete, ktorý sa rýchlo mení, a v situácii, keď Európsku úniu opúšťa Veľká Británia, sa Poľsko snaží podnietiť širokú diskusiu o reforme EÚ. „Silná únia je únia, ktorá sa teší podpore členských štátov a národov. Fungujúca únia je únia s demokratickým mandátom na využitie zdrojov, ktoré vytvorili občania členských štátov s cieľom realizovať demokraticky určené ciele,“ povedal minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz vo svojom príhovore v Sejme PR dňa 21. marca 2018.   Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky   ---   Czternaście lat członkostwa Polski w UE   Polska, razem z Czechami, Słowacją, Węgrami, Litwą, Łotwą, Estonią, Słowenią, Cyprem i Maltą, wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Było to największe rozszerzenie UE w historii.   Pierwszym krokiem było podpisanie 16 grudnia 1991 roku Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Symbolicznym momentem było złożenie 8 kwietnia 1994 roku w Atenach przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej formalnego wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. Cztery lata później rozpoczęły się właściwe negocjacje akcesyjne z UE.  W referendum akcesyjnym, które odbyło się 7-8 czerwca 2003 roku, 77,45 procent Polaków opowiedziało się za członkostwem w UE.   Polska jest najludniejszym i największym powierzchniowo krajem, który przystąpił do UE po 2004 roku. W całej Unii polska gospodarka jest 8. największą gospodarką, będąc jednocześnie jedną z najszybciej rozwijających się.   Polska jest aktywnym i ważnym członkiem Unii Europejskiej, uczestnicząc w najważniejszych debatach toczących się na forum Unii Europejskiej nt. przyszłości UE, polityki migracyjnej, klimatycznej i gospodarczej. Członkostwo Polski umacnia pozycję Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej przynosząc wiele korzyści gospodarczych, politycznych i społecznych.   W szybko zmieniającym się świecie, w sytuacji związanej m.in. z opuszczaniem UE przez Wielką Brytanię, Polska zabiega o podjęcie szerokiej debaty na temat reformy Unii Europejskiej. – Unia silna to Unia ciesząca się poparciem wchodzących w jej skład państw i narodów. Unia sprawna to taka, która ma mandat demokratyczny do wykorzystania zasobów wytwarzanych przez obywateli państw członkowskich w celu realizacji demokratycznie określonych celów – mówił minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w swoim exposé wygłoszonym przed Sejmem RP 21 marca 2018 roku.   Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Jagelovská univerzita v Krakove je najstaršia univerzita v Poľsku, a zároveň jedna z najstarších v Európe. Za viac ako 650 rokov svojej pôsobnosti prešlo jej bránami mnoho výnimočných absolventov vrátane o. i. pápeža Jána Pavla II., astronóma Mikuláša Kopernika a poetky Wisławy Szymborskej, laureátky Nobelovej ceny za literatúru.   Univerzita má vo svojej bohatej didaktickej ponuke viac ako 30 cudzojazyčných programov a 80 programov v poľštine. Na Jagelovskej univerzite študuje viac ako 40 tisíc študentov.   Jagelovská univerzita má predovšetkým vedecké a výskumné zameranie. Podľa medzinárodných databáz Web of Science a Elsevier Scopus je to vysokoškolská inštitúcia, ktorá publikuje vôbec najviac vedeckých prác v Poľsku. Najvyššiu kvalitu výskumu potvrdzuje aj skutočnosť, že univerzita sa ako jediná poľská a východoeurópska vysoká škola umiestňuje v rebríčku Europe’s Most Innovative Universities – Reuter’s Top 100.   Pozývame vás do Krakova – turistickej perly Európy a kultúrneho hlavného mesta Poľska, mesta galérií, múzeí, divadiel a festivalov. Práve tu študuje 180 tisíc mladých ľudí z rozličných svetových krajín, pričom každý štvrtý z nich študuje na Jagelovskej univerzite.   Pozývame vás na štúdium na Jagelovskej univerzite v Krakove – vysokej škole 21. storočia!   Kontakt na Jagelovskú univerzitu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak2e704413b6db8430aae0662cec4a4d5d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2e704413b6db8430aae0662cec4a4d5d = 'welcome' + '@'; addy2e704413b6db8430aae0662cec4a4d5d = addy2e704413b6db8430aae0662cec4a4d5d + 'uj' + '.' + 'edu' + '.' + 'pl'; var addy_text2e704413b6db8430aae0662cec4a4d5d = 'welcome' + '@' + 'uj' + '.' + 'edu' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak2e704413b6db8430aae0662cec4a4d5d').innerHTML += ''+addy_text2e704413b6db8430aae0662cec4a4d5d+'';   Celú ponuku štúdia v cudzích jazykoch nájdete na: www.welcome.uj.edu.pl   ---   Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najstarszy uniwersytet w Polsce, jednocześnie jeden z najstarszych w Europie. Przez ponad 650 lat swojej działalności wykształcił wielu wybitnych absolwentów, wśród nich m.in papież Jan Paweł II, astronom Mikołaj Kopernik i poetka Wisława Szymborska – laureatka literackiej nagrody Nobla.   Uczelnia w swojej bogatej ofercie dydaktycznej ma ponad 30 kierunków w językach obcych oraz 80 w języku polskim. Na naszym Uniwersytecie uczy się ponad 40 tys. studentów.   Uniwersytet Jagielloński to przede wszystkim jednostka naukowa i badawcza. Według międzynarodowych baz Web of Science oraz Elsevier Scopus jest uczelnią publikującą najwięcej prac naukowych w Polsce. Najwyższą jakość badań potwierdza również obecność Uniwersytetu jako jedynej polskiej oraz wschodnioeuropejskiej uczelni w rankingu Europe’s Most Innovative Universities – Reuter’s Top 100.   Zapraszamy do Krakowa – turystycznej perły Europy i kulturalnej stolicy Polski, miasta galerii, muzeów, teatrów i festiwali. To tutaj uczy się 180 tys. młodych ludzi z różnych stron świata, a co czwarty z nich studiuje na naszym Uniwersytecie.   Zapraszamy na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – uczelni na miarę XXI wieku!   Skontaktuj się z nami!   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak7fee325258c1cfbaa624b2ec90455d26').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7fee325258c1cfbaa624b2ec90455d26 = 'welcome' + '@'; addy7fee325258c1cfbaa624b2ec90455d26 = addy7fee325258c1cfbaa624b2ec90455d26 + 'uj' + '.' + 'edu' + '.' + 'pl'; var addy_text7fee325258c1cfbaa624b2ec90455d26 = 'welcome' + '@' + 'uj' + '.' + 'edu' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak7fee325258c1cfbaa624b2ec90455d26').innerHTML += ''+addy_text7fee325258c1cfbaa624b2ec90455d26+''; Pełna oferta studiów w językach obcych: www.welcome.uj.edu.pl    

  10. apríla 2010 v raňajších hodinách v blízkosti Smolenska havaroval špeciál Tu-154M s prezidentom Poľskej republiky Lechom Kaczyńským a prvou dámou Mariou Kaczyńskou na palube. Na mieste zahynulo 96 osôb – najvyšší štátni predstavitelia, vojenská generalita a posádka lietadla.   Štátna delegácia letela do Katyne na slávnosti 70. výročia katynského masakru. V leteckej katastrofe zahynul prezident Poľskej republiky Lech Kaczyński, prvá dáma Maria Kaczyńska, posledný prezident PR v exile Ryszard Kaczorowski, zástupcovia maršalkov Sejmu a Senátu, skupina parlamentných poslancov, velitelia Ozbrojených síl Poľskej republiky, zamestnanci Kancelárie prezidenta, šéfovia štátnych inštitúcií, duchovní predstavitelia, zástupcovia ministerstiev, vojenských veteránskych a spoločenských organizácií, ako aj sprevádzajúce osoby či posádka lietadla.   Účastníci letu si mali v Katyni uctiť 22 tisíc poľských dôstojníkov – vojenských zajatcov – zavraždených na jar 1940 sovietskymi jednotkami NKVD. Katynský les, Miednoje, Charkov, Bykivnia – to sú územia dnešného Ruska a Ukrajiny, na ktorých boli zavraždení poľskí vojenskí zajatci – dôstojníci, vedci, duchovní, úradníci či podnikatelia.   Budúcnosť je potrebné stavať na pravde, a preto je veľmi dôležitá pravda o Katyni, lebo ona nesie so sebou spravodlivosť a pokoj pre srdce – okrem iného aj tieto slová mal vysloviť v Katyni prezident Lech Kaczyński.   Medzi 96 obeťami leteckej katastrofy boli aj dlhoroční zaslúžení členovia zahraničnej služby: Andrzej Kremer – zástupca ministra zahraničných vecí zodpovedný za právne, zmluvné a konzulárne záležitosti, Mariusz Handzlik, zástupca štátneho tajomníka v Kancelárii prezidenta PR – pôsobiaci na MZV PR od roku 1994 do roku 2005, bol o. i. zástupcom riaditeľa Odboru politiky bezpečnosti; Stanisław Jerzy Komorowski, zástupca ministra národnej obrany, ktorý pôsobil aj na pozícii zástupcu ministra zahraničných vecí v rokoch 2005 – 2006 a Mariusz Kazana – riaditeľ Diplomatického protokolu.   Udalosti z 10. apríla 2010 šokovali milióny Poliakov v Poľsku a zahraničí, ako aj medzinárodnú verejnú mienku. Dodnes Poľsko očakáva vrátenie od ruských štátnych orgánov vraku vládneho lietadla a čiernych skriniek, vďaka čomu by sa podarilo získať úplné poznatky o príčinách tejto tragédie.   Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí   ---   Ósma rocznica katastrofy smoleńskiej   W godzinach porannych, 10 kwietnia 2010 roku w pobliżu Smoleńska rozbił się specjalny samolot Tu-154M, z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i Pierwszą Damą, Marią Kaczyńską na pokładzie. Na miejscu zginęło 96 osób - przedstawiciele najwyższych władz państwowych, dowódców wojska i załoga samolotu.   Delegacja państwowa leciała do Katynia na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. W katastrofie lotniczej zginęli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Pierwsza Dama Maria Kaczyńska, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, a także załoga samolotu.   Uczestnicy lotu mieli w Katyniu oddać hołd 22 tysiącom polskich oficerów – jeńców wojennych - zamordowanych wiosną 1940 roku przez sowieckie NKWD. Las Katyński, Miednoje, Charków, Bykownia – to tereny dzisiejszej Rosji i Ukrainy, na których dokonano masowych mordów na polskich jeńcach wojennych: oficerach, naukowcach, duchownych, urzędnikach i przedsiębiorcach.   - Przyszłość należy budować na prawdzie i dlatego tak ważna jest prawda o Katyniu, bo ona niesie ze sobą sprawiedliwość i ukojenie serca – między innymi te słowa miał wypowiedzieć w Katyniu prezydent Lech Kaczyński.   Wśród 96 ofiar katastrofy lotniczej znaleźli się też wieloletni, zasłużeni członkowie służby zagranicznej: Andrzej Kremer – wiceminister spraw zagranicznych odpowiedzialny za sprawy prawne, traktatowe i konsularne; Mariusz Handzlik, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP  – związany z MSZ od 1994 do 2005 roku, był m.in. wicedyrektorem Departamentu Polityki Bezpieczeństwa; Stanisław Jerzy Komorowski, wiceminister obrony narodowej, pełniący funkcję wiceministra spraw zagranicznych w latach 2005 - 2006 oraz Mariusz Kazana – dyrektor Protokołu Dyplomatycznego.   Wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku wstrząsnęły milionami Polaków w kraju oraz za granicą, a także międzynarodową opinią publiczną. Do dziś Polska oczekuje na zwrot przez władze rosyjskie wraku rządowego samolotu oraz czarnych skrzynek, co pozwoliłoby na uzyskanie pełnej wiedzy o przyczynach tej tragedii.                                                                         Biuro Rzecznika Prasowego                                                                Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

  Minister zahraničných vecí Poľskej republiky vyhlasuje súťaž o najlepšiu cudzojazyčnú publikáciu propagujúcu históriu Poľska a o najlepšiu publikáciu v poľskom jazyku zameranú na históriu poľskej diplomacie, ktoré boli vydané v roku 2017. Historici môžu prihlasovať svoje práce do 15. mája 2018.   Do súťaže je možné prihlásiť knižné publikácie, vedecké monografie, populárno-náučné publikácie a bibliografie – na ktorých sa autorsky podieľali najviac 3 autori. Pre víťaza súťaže v kategórii najlepšia cudzojazyčná publikácia propagujúca históriu Poľska je určená peňažná odmena vo výške 10 tisíc eur, pre víťaza v kategórii najlepšia publikácia zameraná na históriu poľskej diplomacie – 20 tisíc eur. Ceny v súťaži udelí minister zahraničných vecí Poľskej republiky na návrh Rady historickej diplomacie.   Pravidlá prihlasovania publikácií: - Podmienkou účasti v súčaži je zaslanie prác v termíne do 15. mája 2018 (rozhoduje dátum prijatia zásielky na Ministerstve zahraničných vecí Poľskej republiky). - Práce do súťaže je potrebné prihlásiť v podobe 3 exemplárov, pričom – pokiaľ je to možné – je potrebné priložiť publikované recenzie, posudky a vydavateľské recenzie. - Do aktuálneho ročníka súťaže je možné prihlásiť iba práce vydané v roku 2017. - Publikácie je potrebné poslať na adresu: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa na obálke je potrebné uviesť: Konkurs Historyczny Ministra SZ alebo podať v podateľni Ministerstva zahraničných vecí, vchod od ul. Litewskej, v pracovnej dobe 8.15 – 16.15 od pondelka do piatka. - Ministerstvo zahraničných vecí PR spätne neposiela exempláre publikácií prihlásených do súťaže. - Otázky súvisiace so súťažou je potrebné zasielať na adresu sekretariátu Poľského inštitútu v Bratislave: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak05434ae273991efb5e83b6a2fe24204f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy05434ae273991efb5e83b6a2fe24204f = 'bratyslawa.ip.sekretariat' + '@'; addy05434ae273991efb5e83b6a2fe24204f = addy05434ae273991efb5e83b6a2fe24204f + 'msz' + '.' + 'gov' + '.' + 'pl'; var addy_text05434ae273991efb5e83b6a2fe24204f = 'bratyslawa.ip.sekretariat' + '@' + 'msz' + '.' + 'gov' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak05434ae273991efb5e83b6a2fe24204f').innerHTML += ''+addy_text05434ae273991efb5e83b6a2fe24204f+''; s názvom Historická súťaž ministra zahraničných vecí PR - Základným kritériom posúdenia prác bude meritórna hodnota publikácie z pohľadu realizácie poľskej zahraničnej politiky. - Podrobné pravidlá súťaže sú uvedené vo Výnose č. 24 Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky zo dňa 18. júla 207 o Historickej súťaže ministra zahraničných vecí (spolu s prílohami).

  Od marca 2018 Národná agentúra akademických výmenných pobytov (poľ. skr. NAWA) prijíma žiadosti v rámci programu Letné kurzy poľského jazyka a kultúry 2018. Vďaka nemu sa môžu zahraniční študenti bezplatne zúčastniť troj- až štvortýždňových prázdninových kurzov v Poľsku. Žiadosti je možné zaslať do 15. apríla.   Program Letné kurzy poľského jazyka a kultúry 2018 je určený pre osoby, ktoré sa učia poľštinu ako cudzí jazyk, ako aj pre tých, ktorí sa len plánujú začať učiť poľštinu. Program zahŕňa výuku jazyka, výlety a prednášky o histórii a poľskej kultúre.   Informácie o pravidlách prihlasovania sa a celého programu nájdete na stránke NAWA: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/szkoly-letnie-jezyka-i-kultury-polskiej   O účasť sa môžu uchádzať cudzinci, ktorí podajú žiadosť do systému NAWA, a splnia všetky tieto kritériá: - študent zahraničnej vysokej školy; - nemá poľské občianstvo; - neštuduje v Poľsku v AR 2017/2018 - učí sa poľštinu alebo má znalosť angličtiny na úrovni B1   Termíny letných kurzov: 1. – 22. júla 1. – 29. júla 1. – 22. augusta 1. – 29. augusta   Informácie o programe po anglicky: https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/summer-schools-of-the-polish-language-and-culture   ---   Letnie kursy języka i kultury polskiej 2018 W marcu 2018 roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w programie Letnie kursy języka i kultury polskiej 2018. Umożliwia on zagranicznym studentom bezpłatny udział w trzy- i czterotygodniowych kursach wakacyjnych organizowanych w Polsce. Wnioski o wyjazd na kursy można składać do 15 kwietnia.   Program Letnie kursy języka i kultury polskiej 2018 skierowany jest do osób uczących się języka polskiego jako obcego, a także do tych, które dopiero planują rozpocząć naukę. Obejmuje on naukę języka, wycieczki oraz wykłady dotyczące historii i kultury polskiej. Zachęca zagranicznych studentów do kontynuowania nauki języka polskiego po powrocie do swoich uczelni, a także do rozpoczęcia studiów w Polsce.   Informacje o zasadach rekrutacji uczestników programu  Letnie kursy języka i kultury polskiej 2018 oraz jego regulamin dostępne są na stronie NAWA https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/szkoly-letnie-jezyka-i-kultury-polskiej   O udział w programie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy złożą wniosek w systemie teleinformatycznym NAWA i spełnią łącznie następujące kryteria: •                     są studentami zagranicznych uczelni; •                     nie mają polskiego obywatelstwa; •                     nie studiują w Polsce w roku akademickim 2017/2018; •                     uczą się języka polskiego lub znają język angielski na poziomie min. B1.      Terminy letnich kursów: 1-22 lipca, 1-29 lipca, 1-22 sierpnia i 1-29 sierpnia 2018 r.   Informacje o programie po angielsku: https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/summer-schools-of-the-polish-language-and-culture

Bratislava 15. – 21. 3. www.febiofest.sk 25. ročník Medzinárodného filmového festivalu klubov Febiofest 2018 prinesie aj tento rok na plátna vyše stovky celovečerných a krátkych filmov v niekoľkých sekciách – väčšina z nich zavíta k slovenským divákom v exkluzívnych predpremiérach priamo z prestížnych zahraničných prehliadok, a publikum bude môcť v premiérach spoznať aj domáce novinky či nahliadnuť do zlatého fondu svetovej kinematografie. V rámci celovečerných filmov sa do programovej ponuky festivalu Febiofest 2018 dostalo to najlepšie, čo za posledný rok vzniklo aj na poľskej filmovej scéne. Dôležitou programovou sekciou zostáva aj tento rok súťaž krátkych filmov s názvom V strede Európy rovnako s poľskou účasťou (krátke filmy: Prach, Spitzberger, Otvor mi, Eufória). V programe festivalu môžete uvidieť nasledujúce poľské filmy. Presné dátumy projekcií nájdete v priebehu marca na internetovej stránke festivalu.

    Múzeum Histórie Poľska v spolupráci s portálom historia.org.pl po jedenásty krát organizujú hlasovanie Historické podujatie roka 2017, ktorého cieľom je odmeniť organizátorov, tvorcov a iniciátorov najzaujímavejších historických podujatí v uplynulom roku. Termín posielania projektov je stanovený do 31. marca 2018.   Organizátori pozývajú všetkých – ako súkromné osoby, tak aj inštitúcie, organizácie, kultúrne strediská na prihlásenie projektov v troch kategóriách: PODUJATIE, VÝSTAVA, VZDELÁVANIE A MULTIMÉDIÁ.   Prihlášky je možné poslať od 1. marca prostredníctvom formuláru dostupného na stránke www.whr.muzhp.pl, kde sa tiež nachádzajú pravidlá hlasovania.   Následne porota vyberie po 5 projektov z každej kategórie. Následne o nich bude hlasovať internetová verejnosť, ktorá vyberie 3 víťazné podujatia. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v júni 2018.   ---   Rusza 11. edycja plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku”   Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl po raz jedenasty organizują plebiscyt „Wydarzenie Historyczne Roku 2017”, którego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w minionym roku. Termin zgłaszania projektów upływa 31 marca 2018 roku.   Organizatorzy zachęcają wszystkich, zarówno osoby prywatne, jak i instytucje, organizacje, ośrodki kultury itd., do zgłaszania projektów w trzech kategoriach: WYDARZENIE – tj. festiwal, impreza plenerowa, konferencje i sympozja, komplet wydarzeń (książka, wystawa, strona www, tablice), rekonstrukcje historyczne, wykopaliska archeologiczne, spektakle, akcje społeczne etc., WYSTAWA – tj. nowa wystawa stała lub czasowa, e-wystawa, otwarcie muzeum etc. oraz EDUKACJA I MULTIMEDIA – tj. projekty edukacyjne (np. warsztaty, lekcje, gry edukacyjne etc.), publikacje, komiks, e-wydarzenia/multimedia (np. film, audiobook), strona www, aplikacje mobilne etc. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 marca poprzez formularz dostępny na stronie projektu: www.whr.muzhp.pl, gdzie również znajduje się regulamin plebiscytu.   W kolejnych etapach konkursu jury, złożone z przedstawicieli świata kultury, nauki i sztuki, wybierze po 5 projektów z każdej kategorii. Projekty te zostaną poddane głosowaniu internautów, którzy wybiorą 3 zwycięskie przedsięwzięcia. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2018 roku.   Plebiscyt angażuje wiele środowisk lokalnych, które chcą wypromować organizowane przez siebie przedsięwzięcia. Jak podkreślają uczestnicy – „plebiscyt jest dla nich idealną formą promocji i popularyzacji historii oraz ogromnym wyróżnieniem, jeśli projekt zostaje zgłoszony przez osoby, które nie są jego autorami tylko po prostu w nim uczestniczyły”. Z roku na rok wzrasta liczba zgłaszanych projektów, które rywalizują o miano tego najważniejszego. Od początku istnienia plebiscytu zgłoszono blisko 1000 przedsięwzięć, a w internetowym głosowaniu wzięło łącznie ponad 50 tys. internautów. Do konkursu zgłaszają się zarówno znane instytucje ogólnopolskie, jak i lokalne stowarzyszenia działające wyłącznie w danym regionie.   „Wydarzenie Historyczne Roku to wyjątkowy konkurs, który swoim zasięgiem wykracza poza granice kraju. W minionej edycji mieliśmy projekty m.in. z Australii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Belgii, Ukrainy, Rosji, Gruzji czy Irlandii. Przez 11 lat trwania plebiscytu nagrodzonych i wyróżnionych zostało wiele osób, które mają ciekawe i dobre pomysły. Dzięki udziałowi w konkursie i szerokiej promocji, wiele projektów dociera do nowego grona, do którego nigdy nie dotarliby organizatorzy” – mówi dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.   Laureaci poprzednich edycji: 2016 – wystawa czasowa „Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni w szczegółach” (kategoria „Wystawa”), obchody 40. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec '76 (kategoria „Wydarzenie”), Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich (kategoria „Edukacja i multimedia”) 2015 – wystawa stała Muzeum Katyńskiego (kategoria „Wystawa”), rekonstrukcja historyczna „Obława Augustowska. Lipiec 1945” (kategoria „Wydarzenie”), społeczna akcja „Chwalimy się Powstaniem” (kategoria „Edukacja i multimedia”) 2014 – wystawa czasowa „Krakowscy Wyklęci” (kategoria „Wystawa”), otwarcie Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (kategoria „Wydarzenie”), „Projekt: Pilecki” (kategoria „Edukacja i multimedia”) 2013 – projekt edukacyjny dla dzieci i dorosłych „Magia ogrodów” 2012 – projekt edukacyjny towarzyszący musicalowi „Korczak” 2011 – uroczysty pochówek kpt. Władysława Raginisa i por. Stanisława Brykalskiego 2010 – otwarcie podziemi Rynku Głównego w Krakowie 2009 – V rekonstrukcja bitwy warszawskiej w Ossowie 2008 – ekshumacja zwłok gen. Władysława Sikorskiego 2007 – uruchomienie TVP Historia   Harmonogram: 1-31 marca 2018 – zgłaszanie projektów (I etap) do 6 kwietnia 2018 – Jury wybiera po pięć projektów w każdej z kategorii 16 kwietnia – 17 maja 2018 – głosowanie internetowe na wybrane projekty (II etap) czerwiec 2018 – oficjalne ogłoszenie wyników   Plebiscyt został objęty Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizator: Muzeum Historii Polski w Warszawie Partner: portal historia.org.pl Patroni medialni: Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa, dzieje.pl, Telewizja Polska. Termin: marzec-czerwiec 2018   Kontakt dla mediów: Marek Stremecki                                                          Biuro Prasowe  Rzecznik Prasowy                                                        Muzeum Historii Polski Muzeum Historii Polski                                                tel. 22 211 90 12 (13, 14) tel. 22 211 90 11, 601 177 901                                      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakc57a8185aafc7c857ca346c8565830dc').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc57a8185aafc7c857ca346c8565830dc = 'biuro.prasowe' + '@'; addyc57a8185aafc7c857ca346c8565830dc = addyc57a8185aafc7c857ca346c8565830dc + 'muzhp' + '.' + 'pl'; var addy_textc57a8185aafc7c857ca346c8565830dc = 'biuro.prasowe' + '@' + 'muzhp' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakc57a8185aafc7c857ca346c8565830dc').innerHTML += ''+addy_textc57a8185aafc7c857ca346c8565830dc+''; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak232283d046fb36c2168b1f2a2d5b5fa1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy232283d046fb36c2168b1f2a2d5b5fa1 = 'marek.stremecki' + '@'; addy232283d046fb36c2168b1f2a2d5b5fa1 = addy232283d046fb36c2168b1f2a2d5b5fa1 + 'muzhp' + '.' + 'pl'; var addy_text232283d046fb36c2168b1f2a2d5b5fa1 = 'marek.stremecki' + '@' + 'muzhp' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak232283d046fb36c2168b1f2a2d5b5fa1').innerHTML += ''+addy_text232283d046fb36c2168b1f2a2d5b5fa1+'';

Aj tento rok môžu slovenskí vedci získať štipendium a dotáciu na vedecký výskum v oblasti práva, politických vied, súčasnej histórie na poľských vysokých školách po dobu celého akademického roka 2018/2019.   Cieľom štipendia Krzysztofa Skubiszewského, prvého ministra zahraničných vecí po znovuzískaní nezávislosti (1989 – 1993), je podnietiť šírenie demokracie, ľudských práv, pravidiel právneho štátu a rešpektovania práva v medzinárodných vzťahoch. Podrobné informácie o štipendiu a dotácii sú prístupné na: www.skubi.net/konkurs. Žiadosti môžu kandidáti posielať do 13. apríla 2018.

  Rozpustenie Armie Krajowej v roku 1945 automaticky pre mnoho vojakov neznamenalo koniec boja za správnu vec. Práve naopak, obsadenie územia Poľskej republiky Červenou armádou, čo malo za následok o. i. rozpustenie Poľského podzemného štátu, bolo začiatkom novej bitky za slobodnú krajinu a dobré meno, a postupne aj za historickú pravdu.   „Vojna sa neskončila [...]. Nikdy nebudeme súhlasiť, aby sme žili v inom ako v absolútne suverénnom, nezávislom a spravodlivom Poľskom štáte [...]. Toto je môj posledný rozkaz. Ďalšiu prácu a činnosť vykonávajte v duchu znovuzískania plnej nezávislosti štátu,“ písal posledný veliteľ Armie Krajowej gen. Leopold Okulicki pseudonym „Niedźwiadek“ v rozlúčkovom rozkaze pre dôstojníkov a vojakov AK v januári 1945. Prvé štruktúry, ktoré vznikli vzhľadom na okupáciu poľského územia Červenou armádou, boli vytvorené ešte v roku 1943. Rok 1945 priniesol veľmi intenzívny ozbrojený odpor voči násilím presadenej moci – na mnohých územiach nabral dokonca rozmer protikomunistického povstania. Civilné a vojenské organizácie, ktoré spojili sily – vrátane tej najslávnejšej Sloboda a nezávislosť – sa mali podujať na nevyhnutnú sebaobranu a udržiavať morálku v národe. Cieľom podzemia bolo zabezpečiť realizáciu jaltských dohôd týkajúcich sa Poľska vrátane záležitosti uskutočnenia demokratických slobodných volieb.   Odhaduje sa, že počas ďalších rokov pôsobenia ozbrojeného podzemia v ňom fungovalo takmer 200 tisíc osôb. Iba časť z nich bojovala v partizánskych oddieloch – ostatní zabezpečovali vybavenie, rozviedku, úkryt a spojenie. Vojaci zomierali nielen v boji – mnohí boli zavraždení vo väzniciach na základe rozsudkov stalinovských orgánov moci. Pri vydávaní rozsudkov sa nerešpektovalo právo na spravodlivý, nestranný proces a obhajobu. Zatknutí vojaci boli odsúdení pre krivé obvinenia, ako napr. kolaborácia s nemeckým okupantom. Štátni predstavitelia bojovali s protikomunistickým podzemím nielen pomocou vojska a milície, ale tiež pomocou propagandy.   Vojaci boli už unavení predlžujúcou sa vojnou, chýbali im velitelia, ktorí boli zastrelení alebo vyvezení na východ, ďalej boli vystavení ukrutným trestom – preto väčšinou vyšli z úkrytu vo februári 1947. Menší počet ostal bojovať aj ďalej – až do začiatku päťdesiatych rokov. Posledný Neoblomný vojak Józef Franczak „Laluś“ bol zastrelený v razii na jeseň 1963. Mnoho z bývalých vojakov sa dostalo z väzenia alebo sovietskych lágrov až v 60. rokoch, iní sa ukrývali pod falošnými priezviskami až do konca Poľskej ľudovej republiky. Predstavitelia Poľskej ľudovej republiky sa snažili úplne vymazať protikomunistický odboj z kolektívnej pamäti.   Spomienka však prežila a ožila v 90. rokoch. Práve vtedy vznikol poľský pojem Żołnierze Wyklęci, do slovenčiny prekladaný ako Neoblomní vojaci. V tomto období sa tiež historici začali venovať serióznemu výskumu. Od roku 2011 v deň výročia smrti siedmich členov posledného Hlavného velenia zoskupenia Sloboda a nezávislosť, ktorí boli zavraždení v mokotowskom väzení, sa v Poľsku oslavuje Národný pamätný deň Neoblomných vojakov. História neoblomných vojakov je dnes príbehom o boji za právo na samourčenie, symbolom hrdinstva a túžby po slobode.   Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky   ---   Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”   Rozwiązanie Armii Krajowej w 1945 roku dla wielu żołnierzy nie oznaczało końca walk o słuszną sprawę. Przeciwnie, zajęcie przez Armię Czerwoną terenów Rzeczypospolitej, skutkujące m.in. rozwiązaniem Polskiego Państwa Podziemnego, było początkiem nowej batalii o wolny kraj i dobre imię, a z czasem też o prawdę historyczną.   „Wojna się nie skończyła […]. Nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym Państwie Polskim […]. Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa” – pisał ostatni dowódca Armii Krajowej gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” w pożegnalnym rozkazie dla oficerów i żołnierzy AK w styczniu 1945 roku. Pierwsze struktury, tworzone na wypadek okupacji polskich terenów przez Armię Czerwoną, powstały jeszcze w 1943 roku. Rok 1945 przyniósł tak intensywny zbrojny opór przeciw narzuconej przemocą władzy, że na wielu terenach przybrał on skalę antykomunistycznego powstania. Łączące wysiłki cywilne i wojskowe organizacje, w tym najsłynniejsza „Wolność i Niezawisłość”, miały podejmować niezbędną samoobronę i podtrzymywać morale w narodzie. Celem Podziemia było zapewnienie realizacji ustaleń jałtańskich dotyczących Polski, w tym tych w sprawie przeprowadzenia demokratycznych, wolnych wyborów.   Szacuje się, że w ciągu kolejnych lat aktywności zbrojnego podziemia działało w nim blisko 200 tysięcy osób. Tylko część z nich walczyła w oddziałach partyzanckich – pozostali zapewniali im wyposażenie, wywiad, schronienie i łączność. Żołnierze ginęli nie tylko w boju – wielu zamordowano w więzieniach, na mocy wyroków stalinowskich władz. Wyroki wydawano bez poszanowania prawa do sprawiedliwego, bezstronnego procesu i możliwości obrony. Zatrzymywani żołnierze skazywani byli pod fałszywymi zarzutami: kolaboracji z niemieckim okupantem. Władza walczyła z antykomunistycznym podziemiem nie tylko za pomocą wojska i milicji, ale również – propagandy.   Zmęczeni przedłużającą się wojną, pozbawieni dowództwa oficerów, których rozstrzelano albo wywieziono na Wschód, narażeni na okrutne kary żołnierze w większości wyszli z ukrycia w lutym 1947 roku. Mniej liczni walczyli dalej – aż do początku lat pięćdziesiątych. Ostatni „Niezłomny” Józef Franczak „Laluś” został zastrzelony w obławie jesienią 1963 roku. Wielu z byłych żołnierzy wyszło z więzień lub sowieckich łagrów dopiero w latach sześćdziesiątych, inni ukrywali się pod fałszywi nazwiskami aż do końca Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Władze PRL dążyły do całkowitego wyparcia antykomunistycznego podziemia ze zbiorowej pamięci.   Wspomnienie jednak przetrwało i odżyło w latach 90. To wtedy narodziło się pojęcie „Żołnierzy Wyklętych”, a historycy rozpoczęli poważne badania. Od 2011 roku w rocznicę śmierci siedmiu członków ostatniego Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, straconych w mokotowskim więzieniu, celebrujemy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Historia Wyklętych jest dziś opowieścią o walce o prawo do samostanowienia, symbolem męstwa i pragnienia wolności.   Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

FaLang translation system by Faboba