Aktuality

Poľský inštitút v Bratislave hľadá na pozíciu programového referenta v programovom oddelení nového pracovníka. Ak vieš perfektne po slovensky, poľština ti nerobí problém a vieš, ako zvládnuť sociálne siete, hľadáme práve teba! Čaká ťa zaujímavá rôznorodá práca a milý kolektív ochotný vždy pomôcť.   Typ úväzku:                     polovičný úväzok Dátum nástupu:               Pre procesné pracovné zmeny od 15. apríla 2018 Špecifikácia pracovnej náplne programového referenta: - jazyková príprava a spracovanie podkladov v slovenskom jazyku pre mesačný program aktivít a podujatí Poľského inštitútu - obsluha internetovej stránky (joomla, wordpress) a profilov Poľského inštitútu na sociálnych sieťach (facebook, twitter, instagram) – v rozsahu prípravy a realizácie online mediálnych kampaní, spravovania obsahu a plánovania podujatí – znalosť/skúsenosť s administráciou sociálnych profilov výhodou - príprava tlačových správ v slovenskom jazyku, vedenie listovej a e-mailovej korešpondencie a komunikácie v slovenskom, poľskom a čiastočne anglickom jazyku s médiami a partnermi Poľského inštitútu - tlmočenie podujatí organizovaných Poľským inštitútom (vernisáže, diskusné a filmové stretnutia a pod.) - jazyková podpora (preklad, korektúra) v slovenskom jazyku pre programové oddelenie Poľského inštitútu

  Najdôležitejším predpokladom a cieľom zákona o Inštitúte národnej pamäti (poľ. skr. IPN) je predchádzať v Poľsku a v zahraničí všetkým formám negovania či falšovania pravdy o holokauste a eliminovať pripisovanie poľskému národu alebo Poľskému štátu zodpovednosť alebo spoluzodpovednosť za nacistické zločiny spáchané nemeckou Treťou ríšou. Najzjavnejším prípadom, kedy sa Poľskému štátu pripisuje zodpovednosť za zločiny nemeckých nacistov, je formulácia „poľské tábory smrti“. Žiaľ, napriek dlhoročným vzdelávacím aktivitám a upozorňovaniu médií na tento chybný kód pamäti sa takéto formulácie neustále objavujú. Novelizovaný zákon má chrániť historickú pravdu a dobré meno Poľského štátu a poľského národa. Bude nasmerovaný výhrade voči osobám, ktoré verejne a napriek faktom znevažujú poľský národ alebo Poľský štát alebo iným spôsobom hrubo znižujú skutočnú zodpovednosť páchateľov. Novelizácia nie je žiadnym spôsobom namierená voči žiadnemu inému štátu ani Izraelu. Zákon neplánuje obmedzovať ani slobodu vedeckých výskumov a publikácie ich výsledkov, ani slobodu historických diskusií, umeleckú tvorbu či umeleckú expresiu – tieto druhy aktivít sú vyňaté a priamo uvedené v zákone (čl. 55a ods. 3). Podľa zákona tiež nebude trestané poukazovanie na ohavné prípady zločinov, ktoré páchali konkrétne osoby bez ohľadu na ich národnosť. Nezabráni sa tak skúmaniu a diskutovaniu o jednotlivých prípadoch zločinov, ktoré spáchali Poliaci počas druhej svetovej vojny. Podobné regulácie, ktoré zakazujú propagovať klamstvá o holokauste, existujú v právnych poriadkoch iných štátov vrátane Nemecka, Rakúska, Francúzska či Belgicka. Predpisy zákona o IPN sú založené na smerniciach z rámcového rozhodnutia Rady Európskej únie 2008/913. Pri hodnotení novelizácie zákona o IPN je potrebné mať na pamäti historický kontext. Počas druhej svetovej vojny po útoku Tretej ríše, keď sa Poľsko ocitlo pod nemeckou okupáciou, nikto z tých, ktorí konali v mene Poľska a poľského národa, sa nikdy nepodujal na spoluprácu s nacistami. Hoci je potrebné hovoriť a pranierovať prípady Poliakov, ktorí spolupracovali s Nemeckom, nemôžeme súhlasiť s tým, že sa Poľskému štátu pripisuje spoluzodpovednosť za holokaust. Ide o zjavné falšovanie histórie. Poľský štát v ilegalite na jednej strane poskytoval pomoc prenasledovaným Židom, čoho príkladom bol vznik Rady pomoci Židom „Żegota“ – jedinej štruktúry tohto typu v okupovanej Európe. Na druhej strane trestal smrťou vydávanie Židov Nemcom. V tomto kontexte sú príznačné slová Ševaha Weissa, bývalého veľvyslanca Izraela v Poľsku a bývalého predsedu Knesetu, ktorý povedal: „Chcel by som, aby sa mladí Židia dozvedeli pravdu – že v mnohých európskych štátoch existovali vlády kolaborujúce s Nemeckom (...), ale neexistoval poľský štát, ktorý spolupracoval s Hitlerom! Práve Poľsko bolo chvályhodnou výnimkou v Európe. Nikdy neexistovali žiadne poľské vyhladzovacie tábory, žiadne.“ V týchto strašných časoch druhej svetovej vojny sa však vyskytli prípady pogromov proti Židom v celej okupovanej Európe vrátane okupovaného Poľska. Na týchto zločinoch sa zúčastňovali aj Poliaci. Boli to šokujúce a hanebné prípady. Poľsko má morálnu povinnosť ctiť si pamiatku Židov zavraždených počas týchto pogromov. Preto zákon žiadnym spôsobom neobmedzuje možnosti vedeckých a historických výskumov týkajúcich sa aj týchto prípadov. Počas aktuálne prebiehajúcej medzinárodnej diskusie o novelizácii zákona o IPN premiér Mateusz Morawiecki ohlásil vytvorenie poľsko-izraelského tímu s cieľom viesť dialóg o spoločnej histórii oboch národov a štátov, aby sa už nikdy nezopakovali žiadne nedorozumenia tohto typu. --- Informacja o nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej (IPN) Najważniejszym założeniem nowelizacji ustawy o IPN jest przeciwdziałanie w Polsce i za granicą wszystkim formom negowania, czy fałszowania prawdy o Holokauście oraz eliminowanie przypisywania narodowi polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za nazistowskie zbrodnie popełnione przez niemiecką III Rzeszę.             Szczególnie jaskrawym przypadkiem, przypisującym Państwu Polskiemu odpowiedzialność za zbrodnie niemieckich nazistów jest sformułowanie „polskie obozy śmierci”. Niestety, mimo prowadzonych od lat działań edukacyjnych i zwracania mediom uwagi na ten błędny kod pamięci, takie sformułowania stale się pojawiają.             Nowelizowana ustawa ma chronić prawdę historyczną i dobre imię Państwa Polskiego i narodu polskiego. Będzie ona skierowana wyłącznie przeciwko osobom, które publicznie i wbrew faktom znieważają naród polski lub Państwo Polskie lub w inny sposób rażąco pomniejszają rzeczywistą odpowiedzialność sprawców. Nie jest skierowana przeciwko jakiemukolwiek innemu państwu, w tym Izraelowi. Nie zamierza też ograniczać wolności prowadzenia badań naukowych i publikacji ich rezultatów, swobody dyskusji historycznych, działalności artystycznej czy ekspresji artystycznej – wyłączenie tych aktywności jest wprost wskazane w ustawie (art. 55a ust. 3). Według ustawy nie będzie też karane wskazywanie na haniebne przypadki zbrodni popełnianych przez konkretne osoby, bez względu na ich narodowość. Nie będzie więc zabronione badanie i dyskutowanie nad jednostkowymi przypadkami zbrodni dokonywanych przez Polaków w trakcie II wojny światowej.             Podobne regulacje, zakazujące m.in. propagowania kłamstw na temat Holokaustu, istnieją w porządku prawnym innych państw m.in. w Niemczech, Austrii, Francji czy Belgii. Przepisy ustawy o IPN są oparte o wytyczne z decyzji ramowej Rady UE 2008/913.             Oceniając nowelizację ustawy o IPN należy mieć na uwadze kontekst historyczny. W czasie II wojny światowej, po ataku III Rzeszy, gdy Polska znalazła się pod okupacją niemiecką - nikt nigdy działając w imieniu Polski i narodu polskiego nie podjął współpracy z nazistami. Chociaż trzeba mówić i piętnować przypadki Polaków, którzy współpracowali z Niemcami, nie możemy zgodzić się na przypisanie państwu polskiemu współodpowiedzialności za holocaust. To jawne fałszowanie historii. Podziemne Państwo Polskie z jednej strony prowadziło akcję pomocy prześladowanym Żydom, czego przykładem było powołanie Rady Pomocy Żydom „Żegota” – jedynej tego rodzaju struktury w okupowanej Europie.  Z drugiej strony karało śmiercią wydawanie Żydów Niemcom. Znamienne są tu słowa p. Szewacha Weissa, byłego ambasadora Izraela w Polsce i byłego przewodniczącego Knesetu, który powiedział: „Chciałbym, by młodym Żydom opowiedziano prawdę – że w wielu europejskich państwach były rządy kolaborujące z Niemcami (…), ale nie było polskiego państwa współpracującego z Hitlerem! To Polska była chwalebnym wyjątkiem w Europie. Nigdy nie było żadnych polskich obozów zagłady, żadnych.”             W tych okrutnych czasach były jednak przypadki pogromów na Żydach w całej okupowanej Europie, w tym w okupowanej Polsce. W zbrodniach tych brali udział także Polacy. Były to zdarzenia wstrząsające i haniebne. Polska ma moralny obowiązek czcić pamięć o Żydach zabitych podczas tego typu wydarzeń. Dlatego ustawa w żaden sposób nie ogranicza możliwości prowadzenia badań naukowych i historycznych dotyczących również takich zdarzeń.            W trakcie toczącej się dyskusji międzynarodowej na temat nowelizacji ustawy o IPN, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział stworzenie polsko-izraelskiego zespołu w celu prowadzenia dialogu na temat wspólnej historii obu narodów i państw, aby żadne tego typu nieporozumienia nigdy się już nie powtórzyły.      

Video predstavuje svedectvo príslušníčky Armie Krajowej a väzenkyne tábora Auschwitz-Birkenau a Gusen II Lucyny Adamkiewicz. Video vzniklo na podporu kampane #GermanDeathCamps.

Kancelária premiéra Rady ministrov pripravila video s vyhlásením premiéra Poľskej republiky Mateusza Morawieckého v anglickom jazyku.

  Projekt In Between? iniciovala v roku 2016 Európska sieť pamäť a solidarita (medzinárodná skr. ENRS), ktorá vznikla v roku 2005 z iniciatívy ministrov kultúry Nemecka, Poľska, Slovenska a Maďarska. K štátom tvoriacim ENRS sa pripojilo aj Rumunsko. Úlohou ENRS je skúmať, dokumentovať a šíriť poznatky o histórii Európy 20. storočia.   Projekt je určený pre mladých ľudí, ktorí sa venujú dokumentovaniu dejín podávaných ďalej ústnym spôsobom v prihraničných regiónoch. V roku 2017 projekt In Between? získal finančnú podporu Medzinárodného vyšehradského fondu.   Účastníci posledného ročníka navštívili Mostar (Bosna a Hercegovina), Vojvodinu (Srbsko), región jazera Prespa (nachádzajúce sa na území Macedónska, Albánska a Grécka), albánsko-čiernohorské pohraničie, Berlín, Katalánsko, rumunsko-maďarské pohraničie a poľsko-litovské pohraničie. Na obidvoch ročníkoch za zúčastnilo 46 osôb z vyše desiatky krajín – ako z krajín EÚ, tak aj štátov, ktoré sú ašpirantmi na členstvo v skupine štátov Západného Balkánu (takmer jedna štvrtina účastníkov).   Po kliknutí na každé miesto si môžete pozrieť krátke video zachytávajúce ktorí sa zapojili do projektu In Between? 2017.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na wybór projektanta polskiego eksponatu do nowej Kwatery Głównej NATO w Brukseli.   W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające dyplom ukończenia artystycznej szkoły wyższej lub wydziału architektury szkoły wyższej, a także studenci artystycznych szkół wyższych i wydziałów architektury wyższych uczelni, którzy zaliczyli co najmniej trzy lata studiów. Konkurs adresowany jest do obywateli polskich zamieszkałych w Polsce i za granicą.   Polski eksponat nawiązujący do tradycji Solidarności będzie umieszczony na trawniku przed wejściem do Kwatery Głównej NATO.  Prace konkursowe powinny zawierać wizualizację projektu eksponatu oraz szacunkową wycenę wykonania eksponatu.   Konkurs prowadzony będzie w dwóch etapach. Autorzy prac zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu będą proszeni o dostarczenie do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie makiet eksponatów w skali 1:10.   Nagrodą główną w konkursie jest podpisanie przez Zwycięzcę konkursu umowy o wartości 30 000 zł brutto na projekt wykonawczy Eksponatu (wraz z wizualizacją) oraz szczegółowy kosztorys wykonania Eksponatu zgodnie z informacją zawartą w regulaminie konkursu.   Nagrody dla laureatów i wyróżnionych wynoszą odpowiednio: I miejsce: 30 000 zł brutto II miejsce: 6 000 zł III miejsce: 4 000 zł pięć wyróżnień po 2 000 zł każde   Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do regulaminu należy przesyłać w terminie do dnia 27 lutego 2018 r. do godz. 16:00 na adres:   Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs na wybór wykonawcy projektu eksponatu do Kwatery Głównej NATO   Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak61461c7172e3bd6e1f20b17e7939678a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy61461c7172e3bd6e1f20b17e7939678a = 'ddpk.sekretariat' + '@'; addy61461c7172e3bd6e1f20b17e7939678a = addy61461c7172e3bd6e1f20b17e7939678a + 'msz' + '.' + 'gov' + '.' + 'pl'; var addy_text61461c7172e3bd6e1f20b17e7939678a = 'ddpk.sekretariat' + '@' + 'msz' + '.' + 'gov' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak61461c7172e3bd6e1f20b17e7939678a').innerHTML += ''+addy_text61461c7172e3bd6e1f20b17e7939678a+''; Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!     Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy (pdf) Regulamin konkursu (pdf)   Zobacz także: Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu na polski eksponat do Kwatery Głównej NATO  

  Nemecký nacistický koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau sa stal najznámejším symbolom holokaustu a miestom ľudskej genocídy na svete. V roku 2015 na 60. výročie oslobodenia tábora ustanovilo Valné zhromaždenie OSN 27. január za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.   Auschwitz bol najväčší z nemeckých koncentračných a vyhladzovacích táborov. Bezprostredným dôvodom jeho vzniku bol zvyšujúci sa počet Poliakov, ktorých masovo väznil okupant, a preplnenosť väzení v Poľsku okupovanom Nemeckom. Prvý transport poľských politických väzňov dorazil do Auschwitz 14. júna 1940.   O dva roky neskôr sa toto miesto stalo jedným z hlavných stredísk realizácie „Endlösung der Judenfrage“ (definitívneho riešenia židovskej otázky) – nacistického plánu vyvraždenia Židov, ktorí žili na územiach okupovaných Treťou ríšou.   Nemeckí zločinci iba v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždili 1 – 1,5 milióna ľudí vrátane okolo milióna Židov, spomedzi ktorých boli mnohí občanmi Poľskej republiky.   Nemecký teroristický aparát sa dopúšťal vyhladzovania nielen na území Auschwitz, ale aj v stovkách koncentračných táborov v Nemecku, v spojeneckých štátoch Osi, a na územiach, ktoré okupovalo; v getách a počas popráv na uliciach mnohých európskych obcí a miest. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo 6 miliónov Židov.   Genocídu pripomínajú tisícky hrobov, pamätníkov a iných spomienkových miest. Počas vojny spomedzi ďalších táborov získal práve Auschwitz-Birkenau tú najhoršiu povesť. Napriek tomu, že väčšina obetí vyhladenia nemá ani vlastné hroby, ich pamiatka trvá vďaka tomu, že si ju odovzdávajú ďalej ľudia, inštitúcie a podujatia, akým je aj Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.   Počas druhej svetovej vojny sa Exilová vláda Poľskej republiky a tisícky Poliakov v rámci ľudskej solidarity zapojili do pomoci Židom, napriek tomu, že v okupovanom Poľsku za to hrozil trest smrti. Rada pomoci Židom „Żegota“, ktorá pôsobila pri Delegácii vlády pre Poľsko, bola jedinou štátnou organizáciou v okupovanej Európe, ktorá bola založená výhrade s cieľom záchrany Židov. Poliaci tvoria tiež najväčšiu skupinu ľudí, ktorí získali vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi udeľované Inštitútom pamiatky mučeníkov a hrdinov holokaustu Jad vašem.   Jednou zo Spravodlivých medzi národmi je Irena Sendlerowa, ktorá v rokoch 1939 – 1942 ako pracovníčka Oddelenia sociálnej starostlivosti hl. m. Varšavy spolu so svojimi spolupracovníkmi zachránila takmer 2,5 tisíca židovských detí z varšavského geta. Na pamiatku 10. výročia jej smrti Sejm Poľskej republiky vyhlásil rok 2018 za Rok Ireny Sendlerowej.   ---   Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu   Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau to najbardziej rozpoznawalny symbol Holokaustu i najsłynniejsze miejsce ludobójstwa na świecie. W 2005 roku, w 60. rocznicę wyzwolenia obozu, Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.   Auschwitz był największym z niemieckich obozów koncentracyjnych i ośrodków Zagłady. Bezpośrednim powodem jego utworzenia była powiększająca się liczba masowo aresztowanych przez okupanta Polaków i przepełnienie więzień w okupowanej przez Niemców Polsce. Pierwszy transport polskich więźniów politycznych trafił do Auschwitz 14 czerwca 1940 r.   Dwa lata później miejsce to stało się jednym z głównych ośrodków realizacji „Endlösung der Judenfrage” (ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej) – nazistowskiego planu wymordowania Żydów zamieszkujących okupowane przez Rzeszę Niemiecką tereny.   Niemieccy zbrodniarze tylko w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau zamordowali między 1 - 1,5 miliona ludzi, w tym około miliona Żydów, spośród których wielu było obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.   Niemiecki aparat terroru dokonywał Zagłady nie tylko na terenie Auschwitz, ale również w setkach obozów koncentracyjnych w Niemczech, państwach sojuszniczych Osi i na terenach przez nie okupowanych, w gettach i w trakcie egzekucji dokonywanych na ulicach wielu europejskich wsi i miast. Szacuje się, że w czasie II wojny światowej zginęło 6 milionów Żydów.   O ludobójstwie przypominają tysiące grobów, pomników i innych miejsc pamięci. W czasie wojny nawet na tle tych ostatnich Auschwitz-Birkenau okrył się szczególnie złą sławą. Mimo, że większość ofiar Zagłady nie ma nawet własnych grobów, pamięć o nich trwa przekazywana przez ludzi, instytucje i wydarzenia takie jak Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.   W czasie II wojny światowej, Rząd RP na uchodźstwie i tysiące Polaków w odruchu ludzkiej solidarności zaangażowało się w pomoc Żydom, pomimo tego, że w okupowanej Polsce groziła za to kara śmierci. Rada Pomocy Żydom „Żegota”, działająca przy Delegaturze Rządu RP w kraju, była jedyną w okupowanej Europie państwową organizacją, która została powołana specjalnie w celu ratowania Żydów. Polacy stanowią też największą grupę odznaczonych tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, przyznawanym przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem.   Jedną ze Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata jest Irena Sendlerowa, która w latach 1939-1942, jako pracownica Wydziału Opieki Społecznej m.st. Warszawy, wraz ze swymi współpracownikami, uratowała prawie 2,5 tysiąca żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Na pamiątkę 10. rocznicy Jej śmierci, Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej.  

V dňoch od 25. do 31. januára 2018 sa v bratislavskom Kine Lumière uskutoční prehliadka pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu. Predstaví sedem filmov, ktoré sa vyrovnávajú s dnes stále aktuálnou témou holokaustu, a jej súčasťou sú aj diela, ktoré na Slovensku dosiaľ neboli uvedené. Prehliadku vo štvrtok o 18.00 hod. otvorí poľský film Dotyk anjela (2014) od Mareka Tomasza Pawłowského, ktorý sa premietne za jeho osobnej účasti.  

  Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz bol menovaný do funkcie ministra zahraničných vecí vo vláde premiéra Mateusza Morawieckého.   Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz je absolvent Hlavnej školy plánovania a štatistiky vo Varšave, doktor politických vied (Ústav politických štúdií Poľskej akadémie vied) a docent humanitných vied (Fakulta žurnalistiky a politických vied Varšavskej univerzity). Je tiež absolventom postgraduálneho štúdia na zahraničných univerzitách (o. i. Oxfordskej univerzity).   V 70. a 80. rokoch bol aktivistom demokratickej opozície. Za svoju činnosť bol 13. decembra 1981 zatknutý (do 25. novembra 1982) a v roku 1986 bol opäť vzatý do väzby (prepustený po 7 mesiacoch na základe amnestie). V rokoch 1988 – 1990 bol členom Občianskeho výboru pri nezávislých odborových zväzoch Solidarita.   V roku 1990 začal pracovať na Ministerstve zahraničných vecí – bol zástupcom riaditeľa a následne riaditeľom Konzulárneho a emigračného odboru (1990 – 1992). V rokoch 1998 – 2006 bol zástupcom Šéfa verejnej služby. V rokoch 2006 – 2008  zastával funkciu riaditeľa Odboru stratégie a plánovania zahraničnej politiky Ministerstva zahraničných vecí. V rokoch 2006 – 2012 bol riaditeľom Štátnej školy verejnej správy. Od januára do septembra 2017 viedol Diplomatickú akadémiu Ministerstva zahraničných vecí. Od septembra 2017 pracoval ako zástupca štátneho tajomníka pre právne a zmluvné záležitosti MZV.   Jacek Czaputowicz bol v roku 2007 vyznamenaný Rytierskym krížom Polonia Restituta, vo februári 2017 mu bol udelený Kríž slobody a solidarity za zásluhy ako ocenenie jeho úsilia o nezávislosť a suverenitu Poľska a rešpektovanie ľudských práv v Poľskej ľudovej republike.   Je autorom viac ako 100 vedeckých článkov a monografií vrátane publikácií ako Teórie medzinárodných vzťahov. Kritika a systematizácia, PWN 2007; Medzinárodná bezpečnosť. Súčasné koncepcie, PWN 2012; Suverenita, PISM 2013 či Teórie európskej integrácie, PWN 2018. Je vedeckým pracovníkom Inštitútu europeistiky na Fakulte politických vied a Medzinárodných štúdií Varšavskej univerzity v rozsahu štúdií európskej integrácie.   Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky.

S veľkým smútkom sme prijali správu o smrti Jozefa Marušiaka, vynikajúceho prekladateľa poľskej, ako aj ruskej a ukrajinskej literatúry, ktorý zomrel v nedeľu 7. januára 2017. Vďaka nemu sa na knižnom trhu objavili slovenské preklady kníh poľských autorov, ako napríklad Bolesława Leśmiana, Jerzyho Broszkiewicza, Zenona Kosidowského, Jana Parandowského, Sławomira Mrożeka, Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Edwarda Redlińského, Ryszarda Kapuścińského, Stanisława Lema, Andrzeja Stasiuka, ako aj Władysława Tatarkiewicza, Leszka Kołakowského či Józefa Tischnera. Jozefa Marušiak sa stal dvojnásobným laureátom ceny Jána Hollého za umelecký preklad – v roku 2001 získal toto ocenenie za preklad Madame Antoniho Liberu, a v roku 2007 za slovenskú verziu Horizontu Wiesława Myśliwského. Jozef Marušiak získal tiež vyznamenanie Za zásluhy pre poľskú kultúru. V roku 1997 mu prezident Poľskej republiky udelil Rytiersky kríž za zásluhy pre Poľskú republiku. V roku 2011 počas Svetového dňa poézie UNESCO ho minister kultúry a národného dedičstva vyznamenal špeciálnou cenou za prekladateľskú činnosť a popularizáciu poľskej literatúry na Slovensku. Bol naším častým návštevníkom – s obľubou navštevoval najmä našu knižnicu – ako aj naším dlhoročným spolupracovníkom. Poľsko a Poliaci prišli o priateľa, a poľská literatúra o vynikajúceho odborníka a jej veľkého milovníka.   Česť jeho pamiatke! Vedenie a pracovníci Poľského inštitútu v Bratislave     S láskavým dovolením mesačníka Monitor Polonijny sprístupňujeme dva rozhovory s Jozefom Marušiakom z roku 2004 a 2011.   http://www.polonia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1018:jozef-maruiak-tumacz-musi-byc-jak-kameleon&catid=88:wywiad-miesica&Itemid=99 http://polonia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1253:ksikowy-wiat-jozefa-maruiaka&catid=35:polacy-na-sowacji&Itemid=50   Autor úvodnej fotografie: Stano Stehlík     Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jozefa Marušiaka, wybitnego tłumacza literatury polskiej, a także rosyjskiej i ukraińskiej.             Spod jego ręki wyszły słowackie przekłady książek m.in. Bolesława Leśmiana, Jerzego Broszkiewicza, Zenona Kosidowskiego, Jana Parandowskiego, Sławomira Mrożka, Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Edwarda Redlińskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Stanisława Lema, Andrzeja Stasiuka, a także prac Władysława Tatarkiewicza, Leszka Kołakowskiego, Józefa Tischnera. Był wielokrotnym laureatem nagrody Jána Hollého za przekład artystyczny: w 2001 w ten sposób oceniony został za przekład „Madame” Antoniego Libery, a w 2007 r. - za słowacką wersję „Horyzontu” Wiesława Myśliwskiego.             Jozef Marušiak otrzymał odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej. W 1997 r. Prezydent RP przyznał mu Krzyż Kawalerski za Zasługi RP. W 2011 r. podczas Światowego Dnia Poezji UNESCO minister kultury i dziedzictwa narodowego uhonorował go specjalną nagrodą za działalność translatorską i popularyzację polskiej literatury na Słowacji.             Był częstym gościem Instytutu Polskiego w Bratysławie – szczególnie naszej biblioteki -  i naszym długoletnim współpracownikiem.             Polska i Polacy stracili przyjaciela, a polska literatura – wybitnego znawcę i wielkiego miłośnika.             Cześć Jego Pamięci! Kierownictwo i zespół Instytutu Polskiego w Bratysławie               Dzięki uprzejmości redakcji „Monitora Polonijnego” upowszechniamy rozmowy z Jozefem Marušiakiem, jakie ukazały się na jego łamach w 2004 r. i w 2011 r.   http://www.polonia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1018:jozef-maruiak-tumacz-musi-byc-jak-kameleon&catid=88:wywiad-miesica&Itemid=99 http://polonia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1253:ksikowy-wiat-jozefa-maruiaka&catid=35:polacy-na-sowacji&Itemid=50    

FaLang translation system by Faboba