Nábor na štúdium v Európskom kolégiu – štipendiá Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky pre najlepších kandidátov

Európske kolégium (College of Europe) ohlasuje nábor na akademický rok 2019/2020. Uchádzači môžu získať rôzne štipendiá, ktoré pokrývajú náklady na štúdium financované z prostriedkov Ministerstva zahraničných veci Poľskej republiky, Európskej komisieEurópskeho parlamentu. Nábor prebieha do 16. januára 2019.

Európske kolégium je najstaršia a jedna z najprestížnejších ustanovizní, ktorá ponúka postgraduálne európske štúdium. Kolégium vzniklo v Bruggách (Belgicko) v roku 1949 z iniciatívy Kongresu Haského. V roku 1992 bol vytvorený druhý kampus Európskeho kolégia vo varšavskom Natoline.

Už 25 rokov sa môžu študenti v Natoline prihlásiť na ročný program europeistického interdisciplinárneho štúdia v anglickom a francúzskom jazyku. Program vedie 100 najlepších profesorov a expertov, ktorí pochádzajú z viac ako 25 krajín. Študenti sa môžu oboznámiť s procesom európskej integrácie. V akademickom roku 2018/2019 v Európskom kolégiu v Natoline študuje 137 študentov zo 40 krajín.

Počas akademického roku sa študenti zúčastňujú dvoch študijných ciest do krajín Európskej únie a v susedných štátoch. V prvom semestri akademického roka 2018/2019 sa študenti zúčastnili na študijnom pobyte na Ukrajine, a v druhom semestri si budú môcť vybrať jeden z piatich smerov: Tunisko; Chorvátsko, Bosna a Hercegovina a Srbsko; Litva, Lotyšsko, Estónsko; Gruzínsko a Arménsko alebo Brusel a Luxembursko.

V druhom semestri si študenti vyberú špecializáciu zo štyroch majors: EU Public Affairs and Policies, The EU in the World, The EU and its Neighbours, European History and Civilisation.

Štúdium v Európskom kolégiu pripravuje špecialistov pre verejnú správu, členské štáty EÚ a krajiny v rámci Európskej susedskej politiky, ako aj pre ostatné európske štáty a medzinárodné inštitúcie, mimovládne organizácie a súkromný sektor.

Viac informácií o štúdiu v Európskom kolégiu, o náborovom procese a štipendiách nájdete na stránkach:

www.coleurope.eu
www.coleuropenatolin.eu

www.facebook.com/CollegeofEuropeNatolin
www.twitter.com/CoENatolin 

Informácie o štipendiách Ministerstva zahraničných vecí nájdete tu.

---

 

Nabór na studia w Kolegium Europejskim – Stypendia MSZ RP dla najlepszych kandydatów

Kolegium Europejskie (College of Europe) ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020. Do zdobycia są liczne stypendia pokrywające pełne koszty studiowania finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Rekrutacja trwa do 16 stycznia 2019 r.

Kolegium Europejskie to najstarsza i jedna z najbardziej prestiżowych uczelni oferujących podyplomowe studia europejskie. Kolegium zostało utworzone w Brugii (Belgia) w 1949 r. z inicjatywy Kongresu Haskiego. W 1992 r. utworzono drugi kampus Kolegium Europejskiego w warszawskim Natolinie.

Od dwudziestu pięciu lat w kampusie w Natolinie oferowany jest roczny program europeistycznych studiów interdyscyplinarnych prowadzony w językach angielskim i francuskim przez około 100 najwybitniejszych profesorów oraz ekspertów pochodzących z ponad 25 krajów. Studia umożliwiają zapoznanie się z procesem integracji europejskiej w sposób wykraczający poza poszczególne dyscypliny naukowe takie jak prawo, ekonomia czy nauki społeczno-polityczne. W roku akademickim 2018-2019 w Kolegium Europejskim w Natolinie uczy się 137 studentów z 40 krajów.

W trakcie roku akademickiego studenci biorą udział w dwóch wizytach studyjnych do krajów Unii Europejskiej oraz krajów sąsiedzkich. W pierwszym semestrze roku akademickiego 2018-2019 studenci uczestniczyli w wizycie studyjnej na Ukrainie, a w drugim semestrze będą mogli wybrać jeden spośród 5 kierunków do: Tunezji; Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Serbii; Litwy, Łotwy, Estonii; Gruzji i Armenii lub do Brukseli i Luksemburga.

W drugim semestrze studenci dokonują wyboru specjalizacji spośród 4 istniejących majors: EU Public Affairs and Policies, The EU in the World, The EU and its Neighbours, European History and Civilisation.

Studia w Kolegium Europejskim przygotowują specjalistów, z myślą o potrzebach administracji publicznej państw-członków UE i krajów objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa (EPS, ang. ENP), a także pozostałych państw europejskich oraz instytucji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego.

Więcej informacji na temat studiów w Kolegium Europejskim, procesu rekrutacji i stypendiów można uzyskać na stronach:

www.coleurope.eu
www.coleuropenatolin.eu

www.facebook.com/CollegeofEuropeNatolin
www.twitter.com/CoENatolin 

Informacje na temat stypendiów Ministerstwa Spraw Zagranicznych można znaleźć tutaj.

FaLang translation system by Faboba